ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่องานโลจิสติกส์

Database System for Logistics

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสู่การพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพอย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล โดยโช้โปรแกรมที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลต่อสถานการณ์โลกและสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อลดต้นทุนด้านต่างๆ
ศึกษาและปฏิบััติเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โมเดลของข้อมูล ภาษาจัดการฐานข้อมูล (Relational Algebra and SQL) เพื่อการกำหนด สอบถาม และปรับปรุงข้อมูล ข้อจำกัด (Constraints) วิวและอินเด็กซ์ (Views and Indexes) การโปรแกรมฐานข้อมูล (Stored procedures and Triggers) การออกแบบฐานข้อมูลและการปรับบรรทัดฐาน ความคงสภาพขอข้อมูล การฟื้นสภาพและการควบคุมสภาวะพร้อมกัน ความปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดสิทธิ์
1. อาจารย์ประจำวิชา ประกาศให้คำปรึกษาผ่านการสนทนาเฟสบุค (Facebook)
2. อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีวิจัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 แสดงความซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอ
1.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
1.1.4 เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
1.2.1 ให้ความสำคัญในด้านวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
1.2.3 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.2.4  การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและส่งงานตรงเวลา
1.3.2 ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ
1.3.3 พิจารณาผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2.1.1 เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านฐานข้อมูล
2.1.2 สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านฐานข้อมูลได้
2.1.3 เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล เช่น หลักเศณษฐศาสตร์ หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์หรือพื้นฐานของฐานข้อมูล
2.2.1 ใช้รูปแบบในการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง
2.2.2 มอบหมายให้ทำรายงาน การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.2.3 จัดทำแบบจำลองศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสิรมสร้างการเรียนรู้
2.3.1 สังเกตุพฤติกรรมของนักศึกษา
2.3.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงาน
2.3.3 สังเกตุพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
3.1.1 มีความสามารในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถาณการณ์จริง
3.1.2 สามารถแก้ปัญหาทางฐานข้อมูลได้โดยนำหลักการต่างๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
 
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริมเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 ฝึกการทำโครงงานในด้านการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลอง
3.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถาณการณ์จริง
3.3.1 สอบกลางภาค ปลายภาค และทดสอบย่อย โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 วัดผลการประเมินจากรายงานและ การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
3.3.3 วัดผลการประเมินจากโครงงานที่นักศึกษาจัดทำขึ้น
4.1.1 สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.1.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.5 มีภาวะผู้นำ
4.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2.2 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.2.3 ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
4.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
4.2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
4.3.1 สังเกตุจากการทำงานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม
4.3.2 ประมเินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 การเข้ารร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
4.3.4 สังเกตุจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
4.3.5 สังเกตจากการทำงานกลุ่ม
5.1.1 มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามาถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
5.1.3 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิิติ
5.1.4 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซด์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลขหรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินผลจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 สามาถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6.1.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถารการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
6.1.4 มีมนษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
6.1.5 มีภาวะผู้นำ
6.2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6.2.2 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
6.2.3 ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม
6.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
6.2.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
6.3.1 สังเกตจากการทำงานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม
6.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
6.3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย
6.3.4 สังกตุจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
6.3.5 สังเกตุจากการทำงานกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4-2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 - สอบภาค - ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 - สอบปลายภาค 4, 8, 12, 16 10% 25% 10% 25%
2 1.1, 1.6, 1.,7 2.1, 2.4-2.6, 3.,2 4.1-4.6, 5.3-5.4 - วิเคราะห์กรณีศึกษค้นคว้า การนำเสนอ - รายงาน - การทำงานกลุ่มและผลงาน - การอ่นและสรุปบทความ - การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1-1.7, 3.1 - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล , จําลอง ครูอุตสาหะ(2542) คัมภีร์ระบบฐานข้อมูล 2. ดวงแกว สวามิภักดิ ้  , ระบบฐานข้อมูล , พิมพ์ที' บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน จําก ' ด (มหาชน) , พ.ศ. @Et> ั 3. ณัฐพล อุ่นยัง. เทคนิคการใช้ Microsoft Access ฉบับ Programing, เอส.พี.ซี บุ๊คส์ 4. ณัฐพล อุ่นยัง. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 5. รศ. ดร. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ , ระบบฐานข้อมูล, สํานักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี'ปุ่ น 6. ศิริลักษณ์ โรจรกิจอํานวย. การออกแบบและบริหารข้อมูล , ดวงกมลสมัย จํากด, พ.ศ. @Et@ ั 7. ศุภชัย สมพานิช. Database Programming ด้วย Visual Basic ฉบับมืออาชีพ, info press 8. โอภาส เอี'ยมสิริวงศ์ , การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล, พิมพ์ที' บริษัทซีเอ็ดยูเคชันจําก ' ด ั 9. Paolo Atzeni, Stefano Ceri, Database Systems Concepts, Languages and Architectures, The McGraw – Hill Companies 10. Ramez Elmasri, FUNDAMETALS OF DATABASE SYSTEMS, Pearson Education 11.. Peter Rob. Elie seaman, Data bases Design, Development & Deployment, The McGraw – Hill 12. Microsoft Corporation, Microsoft SQL SERVER (Transact – SQL Reference) 13. Ramakrishnan Gehrke, Database Management Systems, McGraw – Hill  
ไม่มี
ไม่มี
1.1 การสนทนากลุ่มระหวางผู้สอนและผู้เรียน ่ 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผานเว็บบอร์ด ที'อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็ นช ่ ่องทางการสื'อสารกบนักศึกษา  
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู  
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวยสอบผลสัมฤทธิในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจาการเรียนรู้ในวิชา ได้จากากรสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษ รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2  มี การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื'อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื'องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ