ชีวเคมีสำหรับวิศวกร

Biochemistry for Engineering

๑. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและวิศวกรรมเกษตรได้
๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้
๓. มีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมในการนำความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างซื่อสัตย์ ถูกต้องเหมาะสม
มีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยยังคงหลักการที่มีความสำคัญต่อรายวิชาไว้ สอดแทรก/ค้นหาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ จากงานวิจัยเข้ามาประกอบการสอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล