ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Electronics Controls Engines Workshop

เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส่งจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เพื่อศึกษาระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบประจุอากาศ เพื่อให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษ และสามารถเข้าใจระบบวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส่งจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบควบดุม การจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ระบบประจุอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมมลพิษ ระบบวิเคราะห์ข้อบกพร่อง
แกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบส่งจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ระบบประจุอากาศ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมมลพิษ ระบบวิเคราะห์ข้อบกพร่อง Practice of fuel system of gasoline engine, controling system of dieselengine, air induction system, sensor, electronic control unit, treatmentsystem and failure mode analysis.
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้

1. แสดงออกซึ่งจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สามารถจัดการและคิดแก้ปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
3. แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี
4. เคารพสิทธิและรับพิงความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดี้ศรี,ของความ เป็นมนุษย์
(1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกผิงให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เซ่นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย (2) กำหนดให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่ม โดย'ฝืกให้รู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้น่ากลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเคารพสิทธิและรับพิงความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเห็นคุณค่าและศักดศรีของความเป็นมนุษย์ (3) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชา ในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ รวมทั้งการมีมารยาททางวิชาการ การไม่ดัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมและคิดแก้บีญหาทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าช ีพ ค รู และการมีจิตสำนึกสาธารณะ เซ่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำความดีการทำประโยชน์และเสียสละแก่ส่วนรวม
(1) ประเมินด้านจิตพิสัยของนักศึกษา เซ่น การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียนการแต่งกาย การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (2) ประเมินความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่ม การน่าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และการรับพิงความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน (3) ประเมินจากรายงานการกระทำทุจริตในการสอบ การมีมารยาททางวิชาการ และการตรวจสอบการดัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น (4) ประเมินผลจากรายงานการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และการมีจิตสำนึกสาธารณะ
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษา ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะชองนักศึกษา ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมดังนี้
1. มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่างกว้างขวาง ลึกขึ้ง และเป็นระบบ
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในลาชาวิชาชีพเฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญชองงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
3. สามารถน่าหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
(1) เลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมตามหัวข้อชองลักษณะรายวิชา โดยการวิเคราะห์และลังเคราะห์ตามสภาพจริง (2) ส่งเสริมและชี้แนะให้นักศึกษาด้นคว้าเพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม แล้วน่ามาประยุกต์สร้างผลงานทางวิชาการ (3) ส่งเสริมและชี้แนะการบูรณาการน่าความรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อน่ามาประยุกต์เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการผึเกงานในสถานประกอบการ และปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
ประเมินจากผลลัมฤทธทางการเรียนและการปฏิบัติชองนักศึกษาในด้านต่างๆดังนี้ (1) ประเมินผลตลอดภาคเรียน (2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย (3) ประเมินผลจากการน่าเสนอโครงการ (4) ประเมินผลจากการผึเกงานในสถานประกอบการ (5) ประเมินผลจากการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมและความรู้ทางด้านวิชาชีพ โดยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นมาตรธานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุมดังน
1.   มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
2.   มีทักษะในการเป็นผู้นัาความรู้เพื่อการสืบด้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์และสรุปประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
(1) ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย'ฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ (2) ให้ผู้เรียนสืบด้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุปประเด็นชองสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
(1) ประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (2) ประเมินผลจาการฝึกทักษะด้านปฏิบัติการ (3) ประเมินผลจากการอธิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา ในประเด็นที่ได้จากการสืบด้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนการมี ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาระหว่างที่สอนเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1.  แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด็ สามารถรับรู้ความรู้สึกชองผู้อื่น และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
2.  แสดงออกถึงการมีภาวะความเป็นผู้น่าและผู้ตามที่สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรคัในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3.  สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีมช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ไขข้อชัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกต่อสังคมด้านการน่าความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
(1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่มที่แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (2) ส่งเสริมการน่าเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ (3) กำหนดบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแกไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (4) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการบริการทางวิชาการต่อสังคม
(1) ประเมินพฤติกรรมจากการแสดงออกถึงการมีมบุษยสัมพันธ์ที่ดี (2) ประเมินผลการน่าเสนอผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ (3) ประเมินผลการทำงานเป็นทีมตามที่ได้รับมอบหมาย (4) ประเมินผลการดำเนินการบริการทางวิชาการต่อสังคม
ในปิจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในชีวิตประจำวันและ การประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เซิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอน ต้องผึเกให้นักศึกษามีคุณสมบัติคังนั้
1.  มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเซิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเชียน อันมีผลทำให้สามารถเช้าใจ องค์ความรู้หรือประเด็นปิญหาได้อย่างรวดเร็ว
2.  สามารถใช้ดุลยพินิจในการลืบด้น วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมายและประยุกต้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแกิไฃป็ญหาอย่างเหมาะสม
3.  สามารถสนทนา เชียน และน่าเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสาร (3) น่าเสนอรายงานด้านวิชาการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข้อมูลข่าวสาร (2) ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมาย (3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน่าเสนอผลงาน (4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
การทำงานในสถานศึกษา สถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะการปฏิบัติ การวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแกไข รวมถึงการมีทักษะการจัดการเรืยนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรืยนที่หลากหลายตามสภาพจริง ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งเน้นการสร้างทักษะการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนื้
1.  แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
2.  แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนรวมถึงประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพชองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมีนวัตกรรม
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน (2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ (3) สนับสนุนการเช้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ (4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา (5) สนับสนุนการจัดทำโครงงาน (6) การ'ฝึกงานในสถานประกอบการ (7) การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
(1) ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน (2) ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน (3) ประเมินผลจากโครงงานนักศึกษา (4) ประเมินผลการฝึกงานในสถานประกอบการ (5) ประเมินผลการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าชองคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดขอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม คารพในคุณค่าและศักดศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้!นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและแกไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม สืบด้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต้ใช้เทคโนโลยีเพื่อแกิใฃปิญหาอย่าง เหมาะสม ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
1 TEDME913 ปฏิบัติงานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,2.1, 2.3,3.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 16 20% 20%
2 1.3,2.1,2.2, 3.2,4.1,4.2, 5.1,5.2,6.2 ทดสอบปฏิบัติตามเอกสารใบวิเคราะห์งาน ใบทดสอบความรู้ ทดสอบการปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1,1.3,3.1, 5.1,5.5,6.1 การส่งการบ้านตามที่มอบหมาย การส่งงาน ตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 1.1,1.3,3.1, 5.1,5.5,6.1 การเตรียมตัวและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- คู่มือเครื่องยนต์ อีซูซุ(IZUSU) โตโยต้า (TOYOTA) ฮอนด้า (HONDA)
- คู่มือเครื่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ Pad II Lunch x-431
- เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
- การปฏิบัติงานระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุปผลการประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผู้เรียน
- ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- การวิจัยชั้นเรียน
- ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา
- ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
 
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน