แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร

Calculus 3 for Engineers

1. เข้าใจและแก้ปัญหาปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น
2. เข้าใจและแก้ปัญหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
3. เข้าใจและแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์
4. เข้าใจการหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
5. คำนวณลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
6. เข้าใจและคำนวณอนุกรมกำลังและการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
7. เข้าใจและคำนวณอนุพันธ์เชิงตัวเลขและปริพันธ์เชิงตัวเลข
8. เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพและศึกษาต่อระดับสูง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และสามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบชัดเจน รัดกุมและมั่นใจในการแก้ปัญหา ตลอดจนคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์   การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ลำดับและอนุกรมของจำนวน  การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) และสอนเสริมโดยการทำแบบฝึกหัดท้ายบท 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มาเรียนตรงเวลา ทำแบบฝึดหัดเป็นกลุ่ม นักศึกษาทำงานจิตอาสา
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาโจทย์ได้ถูกต้อง ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้และเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ซักถามข้อสงสัย มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดส่งตามกำหนด
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน
- วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์โดยพิจารณาจากการซักถามในห้องเรียน
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
มอบหมายให้ทำโจทย์ปัญหา เสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
- มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
พิจารณาจากการทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือการค้นคว้าหาข้อมูล
พฤติกรรมการแสดงออกในระหว่างรายงาน
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม       
- สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการสอนที่นักศึกษาต้อง ติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูลและนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในระหว่างรายงาน
- เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางทฤษฎี
- เพื่อตรวจสอบหรือประเมินกระบวนการแก้ปัญหา
 
มอบหมายให้ทำโจทย์ปัญหา เสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
สอบย่อย สอบปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.1, 3.2 สอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค สอบย่อย สอบปลายภาค 5 9 13 17 20% 20% 20% 20%
2 1.3, 2.1, 3.2 การส่งงานตามที่มอบหมายรายบุคคล การเข้าเรียน จิตอาสา ตลอดภาคการศึกษา 5% 5% 10%
ดร.ธวัชชัย  ปัญญาติ๊บ, แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร, เอกสารประกอบการสอน 2555.
Anton, H., Bivens, I.C., Davis, S. Calculus Late Transcendentals. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2010.
Bartle, R.G., Sherbert, D.R. Introduction to Real Analysis. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1982.
Boyce, W.E., DiPrima, R.C. Elementary Differential Equation. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2005.
Kreyszig, E. Advanced Engineering Mathematics. New York: John Wiley and Sons, Inc., 2006.
Thomas, G., et al. Thomas’ Calculus Early Transcendentals Update. MA: Addison-Wesley, Inc., 2003.
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การถาม ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้

การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทีมผู้สอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4