การจัดการโฆษณา

Advertising Management

1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการโฆษณา เพื่อใช้ในการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์และ โปรแกรมการโฆษณา
2. ศึกษาการบริหารงบประมาณโฆษณา บทบาทของตัวแทนโฆษณาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
3. ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก กฎหมายและข้อบังคับทั้งของรัฐและสถาบัน
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์โปรแกรมการโฆษณา การบริหารงบประมาณโฆษณา บทบาทของตัวแทนโฆษณา และการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก และรู้กฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการโฆษณา เพื่อใช้ในการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์และ โปรแกรมการ    โฆษณา การบริหารงบประมาณโฆษณา บทบาทของตัวแทนโฆษณาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก  กฎหมายและข้อบังคับทั้งของรัฐและสถาบัน ที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมความรู้สึกของผู้อื่นค่านิยมพื้นฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมอาทิมีวินัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลกเป็นต้น
1.1.1)ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2)มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังค,
1.1.3)มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5)เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6)สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.1.7)มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
                1.2.1 บรรยายในชั้นเรียนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณการ  โฆษณาการใช้สื่อที่เหมาะสม
            1.2.2อภิปรายกลุ่ม
            1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดบทบาทสมมุติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับ แนวคิดการโฆษณา วัตถุประสงค์ของการโฆษณาและความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบและทฤษฎีการสื่อสารการโฆษณา
2.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จัก หน้าที่และประเภทของการโฆษณา องค์กรการโฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณาและหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 รู้จักกระบวนการโฆษณา การเขียนโฆษณา การวางแผนงานและการตั้งงบประมาณการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ
2.1.4 เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกับการโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายการโฆษณา มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาออนไลน์ และสามารถการสร้างสรรค์งานโฆษณาและใช้เทคนิคการนำเสนองานโฆษณาได้
2.1.5  รู้จักและเข้าใจวิธีการวิจัยและประเมินผลการโฆษณาและเข้าใจถึงประเด็นความความถูกต้องทั้งทางกฎหมายและจรรยาบรรณในการโฆษณา
บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง อภิปรายหลังการบรรยาย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2  การทำงานกลุ่มการทำงานเดี่ยวและการนำเสนอรายงาน
2.3.3  การวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำรายงานที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  ที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์หรือวิเคราะห์ทางเลือกในการโฆษณา
        3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
       3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การตั้งกระทู้การทำการตลาดผ่าน Social Media
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 1
1 12023412 การจัดการโฆษณา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน 1-17 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค งานที่มอบหมาย 9 18 16-17 30% 25% 5%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์กรณีศึกษา การนำเสนอรายงานกลุ่ม 6-12 16-17 5% 25%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม สังเกตจากงานที่มอบหมาย 2-16 รวมอยู่ใน กิจกรรมที่ 3
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การค้นคว้าข้อมูล ความสมบูรณ์ ของผลงานที่มอบหมาย 11-16 รวมอยู่ใน กิจกรรมที่ 3
. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
ณัฐวศา  สุทธิธาดา. ลงโฆษณา+ โปรโมต ทำการตลาดผ่านสื่ออนไลน์ให้ครบสูตร. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป,
       2560.
นธกฤต วันต๊ะเมลล์. หลักการโฆษณา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554
วิมลพรรณ  อากาเวท. หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2557
องอาจ ปทะวาณิช. การโฆษณาและกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แสงดาว. 2550
ไม่มี
นิตยสาร Brand age www.brandage.com
นิตยสาร Marketeer www.marketeer.co.th
www.kosanathai.com
www.marketingthai.or.th
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ