ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information System

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในที่สำคัญ หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ แนวคิดในการจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐานได้แก่ วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือนและค่าแรง วงจรการบริหารการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการบริหารวิชาชีพการบัญชี (การบัญชี)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในที่สำคัญ หลักการจัดทำเอกสารของธุรกิจ แนวคิดในการจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต วงจรเงินเดือนและค่าแรง วงจรการบริหารเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ผู้สอนในชั่วโมง Home Room หรือรายกลุ่มตามต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1)มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
                 ๒) มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงการเรียน                    
                 ๓) สามารถทำงานที่มอบหมายภายในเวลาที่กำหนด
      4)มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
สอนหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชีและความสำคัญของการรักษาจรรยาวิชาชีพ พร้อมยกตัวอย่าง กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสุ่มนศ. อภิปรายในชั้นเรียนวันละ 1 -2 เรื่อง โดยใช้เวลา 15 นาทีก่อนเรียนเนื้อหาวิชา การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอน กำหนดกติกาการเข้าเรียน การส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่กำหนด ประเมินผลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปราย กรณีเหตุการณ์จริงและกรณีศึกษา
1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เช่น ข้อมูลทางการบัญชี วงจรทางการบัญชี ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการป้อนข้อมูล การประมวลผลการรายงานผล และการควบคุมทางการบัญชี เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์กับองค์กรธุรกิจในแต่ละประเภทได้
 
2.มีความรู้และเข้าใจองค์ความรู้อื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านบัญชี และบูรณาการได้
3.มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านบัญชีอื่น โดยเรียนรู้จากประสบการณ์
4.สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
          บรรยาย อภิปราย ทำแบบฝึกหัด กรณีศึกษา มอบหมายให้หาตัวอย่างระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ สนทนา ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ประเมินผลจากการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา ที่มอบหมายให้ทำ ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง

                2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง  วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ อย่างสร้างสรรค์  โดย   คำนึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการตัดสินใจ
                3.สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้ถูกต้องครบถ้วน
ทำแบบฝึกหัดโดยใช้โจทย์ปัญหาค่อนข้างซับซ้อน การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอ
ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด แก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ประเมินจากการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ผลงานกลุ่ม ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมายให้ทำ
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง
จัดกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา จากการมอบหมายงาน และสลับกันเป็นผู้นำกลุ่มในการนำเสนอ จัดกิจกรรมตอบปัญหา ซักถาม แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นที่กลุ่มนำเสนอ
ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม และประเมินเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ ประเมินจากการเป็นผู้นำ และผู้ตามระหว่างเรียน รวมทั้งการส่งงาน
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
2)สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
3)สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม ในการเก็บข้อมูล แปลความหมาย และการสื่อสารสนเทศ
จัดกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา และนำเสนองาน มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลข โดยให้กลุ่มเป็นผู้กำหนดหัวข้อศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ผลงานกลุ่ม การสืบค้น การใช้ภาษาเขียนรายงาน และการนำเสนอในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 18 30% 30%
ศรัณย์ ชูเกียรติ. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2557
      นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. ระบบการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร. พิมพ์ครั้ง
ที่ 1. 2554
พลพธู ปียวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. พิมพ์ครั้งที่ 3.
2558
เอกสารประกอบการสอน อ.พวงทอง วังราษฏร์
เว็บไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สภาวิชาชีพการบัญชี: www.fap.or.th
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : www.dbd.go.th  ACCA: www.accaglobal.com
Website ที่เกี่ยวข้องการหัวข้อประมวลผลรายวิชา
แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา แบบประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นแบบประเมินผลการสอนที่อาจารย์ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ
ผลการสอบของนักศึกษาและการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ การสังเกตการณ์สอนของสาขา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอนจากอาจารย์ในสาขา
การจัดทำการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และวิเคราะห์ผลจากรายงานเพื่อนำมาปรับปรุงการสอน และเพิ่มกรณีศึกษาที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ได้จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การสอบถามนักศึกษา การพิจารณาผลการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
การนำผลการประเมินจาก ข้อ 1 2 และ 4 มาทบทวนและวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาทุกปี