การเงินธุรกิจ

Business Finance

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน  การสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรกำไรและเงินปันผล
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงความหมาย  ขอบข่ายของการเงินองค์กร
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงการวางแผนทางการเงินโดยใช้การวิเคราะห์
งบการเงิน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร  งบลงทุน  การพยากรณ์ทางการเงิน
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างถูกต้องและทราบแหล่งในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจและใช้เงินทุนจากแหล่งต่างๆที่จัดหามาไปใช้ในการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้  และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ
     ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ  โดยประมาณ 5  ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี  สถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจอื่น
- แสดงความคิดเห็น
- บทบาทสมมติ
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่มอบหมายให้ตรงต่อเวลา
- พฤติกรรมการอ้างเหตุผลและการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล
     นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทน  โครงสร้างการบริหารงานโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายการเงิน  ความก้าวหน้าในอาชีพ  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร  สภาพแวดล้อมทางการเงิน การประเมินผลองค์กรด้วยเครื่องมือทางการเงิน เช่น อัตราส่วนทางการเงินหรือการวิเคราะห์งบการเงิน  การพยากรณ์ทางการเงินด้วยการจัดทำงบประมาณเงินสดเพื่อให้ทราบรายรับ  รายจ่ายที่เป็นเงินสดในแต่ละงวด เพื่อเตรียมตัวในการจัดหาเงินทุนมาเพิ่มเติม โดยการจัดหาเงินทุนมีหลายวิธีและวิธีใดที่มีต้นทุนในการจัดหาต่ำสุดและมีวิธีการคำนวณอย่างไร  เมื่อจัดหาเงินทุนมาแล้วต้องนำมาลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลแก่องค์กรเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเพิ่มทุนด้วยการจัดหาเงินทุนนั้น ส่งผลให้องค์กรมีหนี้สินหรือสินทรัพย์มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากัน ทั้งนี้ถ้าองค์กรมีสินทรัพย์ในการบริหารงานมากกว่าหนี้สิน องค์กรจะเกิดกำไร และสามารถนำไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลตอนสิ้นปีต่อไป
- บรรยายและให้แสดงความคิดเห็น 
- การทำงานกลุ่ม
- มอบหมายงานโดยศึกษาค้นคว้าจากฐานข้อมูลออนไลน์
- สอบระหว่างภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบ
- งานที่มอบหมายทั้งเป็นงานกลุ่มและงานเดี่ยว
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีสติ  รอบคอบ  คิดเป็นระบบ คิดในแง่บวกและคิดเพื่อการแก้ไข
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
สอบระหว่างภาคและปลายภาค โดยเน้นการคิดวิเคราะห์จากตัวอย่าง
- มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
- แสดงความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงานเป็นทีม
- มีความมั่นคงทางอารมณ์
- รับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำงานที่มอบหมายให้เสร็จตรงตามเวลา
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รายงานการศึกษาด้วยตนเองและเพื่อน
- ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียนจากงานที่มอบหมาย
- อภิปราย
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และ e-learning
-  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
-  รายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 10003301 การเงินธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 2,11 8 17 75%
2 2,3,4,5,16 รายงาน และ การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 16 15%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
ผศ.นภาพร  นิลาภรณ์กุล และคณะ (255๑). การเงินธุรกิจ. กรุงเทพฯ : Triple Group Co.,Ltd
หนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกิจ การบริหารการเงินและการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน 
     ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ที่ควรติดตาม ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จาก เวปไซต์ ต่อไปนี้
www.fap.or.th
www.sec.or.th
www.bot.or.th
www.set.or.th
www.rd.go.th
-  การสนนากลุ่มระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
-  การสะท้อนคิดของผู้เรียน
-  แบบประเมินผู้สอน
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค  ระบบออนไลน์
-  การวิจัยในชั้นเรียน
-  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
ให้อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้นำเสนอข้อสอบ และ การตัดเกรด ก่อนที่จะมีการสอบและการประกาศผล นำผลการประเมินในข้อ 1 และข้อ 2 ประกอบการพิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน วิธีการประเมิน และเนื้อหารายวิชา