พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

เพื่อศึกษาแนวคิดแะทฤษฎีที่ได้จากการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม นำมาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค พิจารณาปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล จิตวิทยา วัฒนธรรม และสังคม ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รูปแบบต่างๆของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาแนวคิดแะทฤษฎีที่ได้จากการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม นำมาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค พิจารณาปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล จิตวิทยา วัฒนธรรม และสังคม ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รูปแบบต่างๆของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม นำมาใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค พิจารณาปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล จิตวิทยา วัฒนธรรม และสังคม ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
รูปแบบต่างๆของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.1.มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1.2มีความกตัญญู  ความเสียสละ ความอดทน  ความเพียรพยายาม 1.1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวความคิดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 1.1.4มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.5 มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
ให้ทำงานออกพื้นที่เพื่อวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส
การจัดทำโครงการ ผลประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้สนการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ มอบหมายให้ทำรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ทางการตลาดผ่านการทำการวิจัย
ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี (สอบกลางภาค และปลายภาค) สำหรับการปฏิบัติ ประเมินจากผลงาน และการปฏิบัติการ
   ประเมินจากโครงการทางการตลาดที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2    สามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3    สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.1.4    มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2    มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3    มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4   มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์
ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือ
ประเมินจากรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2     สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ
5.1.3     สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4     สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5     สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
5.1.6     ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
5.1.7     ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021201 พฤติกรรมผู้บริโภค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2 ,2.3, 2.4 ,3.4, 5.1 การทดสอบ - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 9 และ 18 - การสอบกลางภาค 30% - การสอบปลายภาค 30%
2 1.4, 3.1,3.2,3.3,3.4, 4.1,4.2,4.3,4.4, 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7 วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงาน และการนำเสนอ - รายงานโครงการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค /งานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
พฤติกรรมผู้บริโภค ดร.ฉัตยาพร  เสมอใจ
http://www.thaiedresearch.org/
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในชั้นเรียน
ผลการเรียนของนักศึกษา
นำผลการประเมินจากนักศึกษา  ผลการเรียนรู้กิจกรรมการสอน ในรายวิชามาทบทวน
4.1  บันทึกหลังสอนรายคาบ
4.2  การแจ้งคะแนนสอบให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ
4.3  ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม
บันทึกหลังสอนรายคาบ และ ผลการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม