กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

Activities for Health

1.1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ
1.2. อธิบายความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
1.3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อการควบคุมน้ำหนัก
1.4. สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.5. ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย
1.6. ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย  
1.7. ทดสอบกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
2.1. เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา
2.2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.
ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มทร.ล้านนา ตาก โทร. 055-515904-5 
1.1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักใน คุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์
1. Brainstorming
2. Team Teaching
1. การแสดงออกและการมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
2. จิตพิสัย 
2.1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและ หลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1. Team Base Learning
2. Jigsaw Teaching
3. Brainstorming 
1. การแสดงออกและการมี ส่วนร่วมในกจิกรรม 
2. งานที่มอบหมาย
3. การสอบ 
3.1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้ง ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่าง มีระบบ 
1. Team Base Learning
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching
4. Brainstorming 
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. การนำเสนอผลงาน
4.1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
4.3. สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. Team Base Learning
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching
4. Brainstorming 
1. การแสดงออก และการมีส่วนร่วมในกจิกรรม
2. กรณีศึกษา 
5.1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารทเี่หมาะสม
5.2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศใน การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. Team Base Learning
2. Jigsaw Teaching
3. Team Teaching
4. Brainstorming 
1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกจิกรรม
2. กรณีศึกษา
3. โครงงาน
4. การนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ให้ระบหุมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การเข้าชั้นเรียน การสง่รายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 30 %
2 ให้ระบหุมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การมสี่วนร่วมกจิกรรมในชั้นเรียน ทุกสปัดาห์ 30 %
3 ให้ระบหุมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การสอบกลางภาค 9 10 %
4 ให้ระบหุมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การนำเสนองาน/การรายงาน 12 - 16 20 %
5 ให้ระบหุมายเลขข้อย่อยตามผลการเรียนรู้ทักษะ 5 ด้าน การสอบปลายภาค 17 10 %
1.1. พลศึกษา
1.2. สุขภาพส่วนบุคคล
1.3. โภชนาการ
1.4. การปฐมพยาบาล
1.5. สมรรถภาพทางกาย
1.6. ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
1.7. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
2.1. http://www.thaihealth.or.th/
2.2. http://hss.moph.go.th/index2.php
2.3. http://thaisportsmed.org/  
3.1. http://ww.sat.or.th/index.php/en/
3.2. http://resource.thaihealth.or.th/article-research
3.3. http://www.sportscience.or.th/th/
3.4. https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive 
1.1. ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกจิกรรมในและห้อง นอกเรียน
1.2. ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรงุรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา  
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนน ข้อสอบหรอืงานทมี่อบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้าน 
นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรบัปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป