การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Exercise for Health

อธิบายความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา อธิบายความรู้เกี่ยวกับผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย อธิบายเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง ได้ สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง ปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกกำลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การทดสอบและการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยตนเอง การออกกำลังกายในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Enhance the knowledge relating to the physiology, the effects of exercise on various systems of the body, prevention of injury from exercise, test and assessment of self-physical fitness, create a self-fitness program, exercise in sports and exercise for health and the practice based on sports and exercises.
3.1  ทุกวันในเวลาราชการ ณ ห้องพักอาจารย์ กลุ่มวิชาสุขภาพ ทุกเขตพื้นที่  3.1.1  มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โทร. 053-921444 ต่อ 2820  3.1.2  มทร.ล้านนา เชียงราย  โทร. 053-729660-5  3.1.3  มทร.ล้านนา ตาก       โทร. 055-515904-5  3.1.4  มทร.ล้านนา ลำปาง     โทร. 054-342547-8  3.1.5  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  โทร. 055-298438  3.1.6  มทร.ล้านนา น่าน         โทร. 054-710259
มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
Brainstorming Team Teaching
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จิตพิสัย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา

2.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
Team Base Learning Jigsaw Teaching Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม งานที่มอบหมาย

3.  การสอบ
มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

2.  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching

4.  Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

2.  การนำเสนอผลงาน
มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

4.  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching

4.  Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

2.  กรณีศึกษา
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Team Base Learning Jigsaw Teaching Team Teaching

4.  Brainstorming
การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม กรณีศึกษา โครงงาน

4.  การนำเสนอผลงาน
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ตามคุณสมบัติของหลักสูตร (6.1 + 6.2 + 6.3)
6.2.1   ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ    
        6.2.2   ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
                  6.3.1   ทดสอบปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
                     6.3.2   ทดสอบปฏิบัติการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 2 3 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 GEBHT102 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1 - 17 30 %
2 ความรู้ การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 9 และ 17 10 % และ 10 %
3 ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน/การรายงาน 12 และ 16 20 %
4 1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 30 %
สรีรวิทยากับการออกกำลังกาย สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาล สมรรถภาพทางกาย ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ภานุพันธ์  ลาภรัตนทอง, 2561)
http://www.thaihealth.or.th/ http://hss.moph.go.th/index2.php http://thaisportsmed.org/
http://ww.sat.or.th/index.php/en/ http://resource.thaihealth.or.th/article-research http://www.sportscience.or.th/th/ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSTMU/issue/archive
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน ให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา
ประชุมผู้สอนและนำผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการสอน หรือ ทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบหรืองานที่มอบหมาย หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
:  นำผลการประเมิน และ ข้อเสนอแนะของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป