กลศาสตร์ของแข็ง

Solid Mechanics

เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู่เรียนและการนำไปใช้
ศึกษาเกี่ยวกับความเค้นความเรียนด  ภาชนะอัดความดันและการเชื่อต่อ การบิด การเฉือน และโมเมนต์ดัดในคาน 
ความเค้นดัดในคานและความเค้นเฉือนในคาน
1 facebook  1 ชม ต่อสัปดาห์
1  ,มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
2 เคารพกฎ กติกาสังคม 
ๅ อบรมสังสอน 
 
พฤติกรรมที่แสดงอออก
2 ,มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้น 
3  นำความรู้ไปแก้ปัญหาโจทย์ ได้ 
1 บรรยายพร้อม ตัวอย่างประกอบ
แบบทดสอบ  เหตุการสมมุติ 
1  ประยุกค์ เนื้อหากับโจทยื โดยทำงานเป็นกลุ่ม
กำหนดโจทยื ให้ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา โจทย์ 
ให้คะแนนงานมอบหมายจากโจทย์ 
1 ร่วมคิด  แก้ปัญหา  และตัดสินใจ 
กำหนดโจทยื ให้ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา โจทย์ ณ่วมกัน
งานมอบหมายรายกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
ให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะทางเน๊ต 
งานมอบหมาย 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5 การคิดวิเคราะเชิงตัวเลขและการสื่อสาร
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1  ,มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา  2 เคารพกฎ กติกาสังคม  มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้น  นำความรู้ไปแก้ปัญหาโจทย์ ได้  ประยุกค์ เนื้อหากับโจทยื โดยทำงานเป็นกลุ่ม 1 ร่วมคิด  แก้ปัญหา  และตัดสินใจ  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
1 04000101 กลศาสตร์ของแข็ง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-5 หน่วย พฤติกรรมที่แสองออก งานมอบหมาย 1-9 10-16 หน่วยละ 15 คะแนน
1 สุระเชษฐ รุ่งวัฒนพงษ์ กลศาสตร์ของแข็ง ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
2 รองศาสตราจารย์ มนตรี พิรุษเกษตร กลศาสตร์ของวัสดุ กรุงเทพฯ วิทยพัฒน์ 2550
ไม่มี
ไม่มี 
1  งานมอบหมาย   
2  พฤติกรรม,
1 แบบประเมิน นศ 
2  ทวนสอบ
1 ปรับตามความเห็น นศ 
 2 ปรับตามความสามารถผู้เรียน และเทคโนโลยี 
1  ทดสอบความรู้ที่เรียนมา 
1 ปรับเนื้อหา  การสอน 
2 ปรับวิธีการสอน