การผลิตเครื่องเงินและเครื่องทองไทย

Thai Gold and Silverware Production

        ฝึกปฎิบัติ เกี่ยวกับการผลิตเครื่องเงินและเครื่องทองของประเทศไทยทั้งเครื่องประดับและเครื่องใช้ ในยุคสมัยต่างๆ  การสืบทอดภูมิปัญญาการผลิต เครื่องเงิน เครื่องทอง ตามรูปแบบและกระบวนการผลิต ของท้องถิ่นต่างๆ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การเรียนการสอน มีความทันสมัยนิยม เพิ่มเติมองค์ความรู้และฝึก ปฎบิัติงาน เกิอทักษะเพิ่มเติมในวิชาเรียน 
    ฝึกปฎิบตัิ เกี่ยวกับการผลิตเครื่องเงินและเครื่องทองของประเทศไทยทั้งเครื่องประดับและเครื่องใช้ ในยุคสมัยต่างๆ  การสืบทอดภูมิปัญญาการผลิต เครื่องเงิน เครื่องทอง ตามรูปแบบและกระบวนการผลิต ของท้องถิ่นต่างๆ    
 -    อาจารย์ประจ ารายวิชา  แจ้งเกี่ยวกับเกณฑ์ในการศึกษาและการประเมินผลรายวิชา ในชั่วโมงแรกของ การสอนภายในชั้นเรียน
 -    อาจารย์แจ้งและกำหนดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์(เฉพาะรายที่ตอ้งการ
พัฒนาผู้เ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตาม คุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวิยนัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวชิาชีพ  
1.2.1     บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างรูปแบบต้นแบบ เครื่องประดับ 
1.2.2     กำหนดให้นักศึกษาเรียนตาม เนื้อหาตามหลักสูตร และศึกษาเนื้อหานอกชั้นเรียนหรือนอกสถานที่ 
1.3.1    พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2    ผลงานทา ต้นแบบเครื่องประดบ ด้วยวสัดุธรรมชาติ วสัดุสังเคราะห์  
2.1.1  ความรู้การขึ้นต้นแบบเครื่องประดับเทียมดว้ยวสัดุธรรมชาติ และวสัดุสังเคราะห์
 2.1.2  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการขึ้นต้นแบบเครื่องประดับเทียม 
บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เกี่ยวกับความรู้การขึ้นต้นแบบ เครื่องประดับ  ใหม้ีความเหมือนจริง สามารถสื่อความหมายตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ 
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบที่เนน้การความรู้ ความเขา้ใจ การนา ไปใช้  
2.3.2 ประเมินจากงานปฏิบตัิปลายภาคเรียนของผเู้รียนในการผลิตตน้แบบครื่องประดบัเทียม     
3.1.1  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเครื่องเงินเครื่อง ทอง
 3.1.2  พฒันาความสามารถในการประยกุตใ์ช้ เครื่องมือ ในการ ผลิตเครื่องเงินเครื่องทอง    
  3.2.1   สอนแบบบรรยาย โดยใช้รูปภาพประกอบ และ ตัวอย่างเครื่องเงินเครื่องทอง
  3.2.2   สอนแบบสถานการณ์จริงโดยนา รูปแบบ ในปัจจุบนัมาน าเสนอให้นักศึกษาศึกษาดูผลงาน พร้อมนา มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ และผลิตเครื่องเงิน เครื่องทอง 
3.3.1   สอบปฎิบตักลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีเน้นการปฏิบตัิและประยุกต์ใช้ เครื่องมือ
3.3.2   วัดผลจากงานปฏิบัติปลายภาคเรียนทั้งการวาดรูปด้วยมือ และ เขียนบรรยายขั้นตอนการ 
  4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน    4.1.2   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนทันตาม กำหนดเวลา 
 4.2.1   มอบหมายงานรายบุคคล  
 4.2.2   การนา เสนองาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน อาจารยผ์สู้อน
4.3.2  ประเมินจากผลงานที่นา เสนอและพฤติกรรมการทา งานของนกัศึกษาตามหลกัการ
4.3.3   ประเมินจากการมอบหมายงานนอกเวลา  
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
5.1.3  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4  ทักษะในการนา เสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
            5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซต์ โดยเน้นการนา ตวัเลข หรือมีสถิติ อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูล หอ้งสมุดที่น่าเชื่อถือ  
            5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบภาพวาด ผลงานการผลิต และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากผลงาน และการนำ เสนอด้วยผลงานต้นแบบเครื่องประดับที่เหมาะสม  
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
 พัฒนาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหค้รบถว้นทันตาม กำหนดเวลา
  มอบหมายงานรายบุคคล   
 ประเมินจากผลงานที่นำ เสนอและพฤติกรรมการทำ งานของนักศึกษาตามหลักการ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม จุดดำ 1 จุดขาว 3 ความรู้จุดขาว1 จุดดำ4 ทักษะทางปัญญาจุดขาว2 จุดดำ4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจุดดำ2จุดขาว3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจุดดำ1 จุดขาว2 ทักษะพิสัยจุดดำ1จุดขาว2
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ทักษะทางปัญญา ทักษะ
1 BAATJ111 การผลิตเครื่องเงินและเครื่องทองไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล