การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Business Data Communication and Network

เข้าใจหลักการพื้นฐาน และการนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      เพื่อให้สามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบและพื้นฐานการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานการสื่อสาร สื่อส่งสัญญาณ การส่งข้อมูลแบบอนาล็อก การส่งข้อมูลแบบดิจิตอล ตัวแบบการสื่อสาร ข่ายงานการสื่อสาร ข่ายงานท้องถิ่น ข่ายงานวงกว้าง ข่ายงานไร้สาย การออกแบบเครือข่ายเพื่องานธุรกิจ การจัดการเครือข่ายในงานธุรกิจ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สำนึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
3. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1. ประเมินการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ
1.   เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.   ประยุกต์ใช้ทฤษฏีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.   แสวงหาความรู้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากฝึกหัดท้ายบท
1.  กาสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.  ประเมินจากงานที่ส่ง
1.   สามารถคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.   สามารถนำความรู้ ไปเชื่อมโยงกับการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.  จัดทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา

2. การส่งงานแบบฝึกหัดท้ายบทตามกำหนดเวลา
1.   สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.   รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทำงาน
2.  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินความรับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย

2.    ประเมินตามผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
.    ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
      เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นำเสนอ และสื่อสาร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จัดทำแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเมินจากงานที่ส่ง

ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค 9 25%
2 สอบปลายภาค 18 25%
3 ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 2-17 50%
เอกสารประการสอน  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และลีนุกซ์
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์
สังเกตการสอน ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4