โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล

Database Application Software

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุและระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย โดยเป็นการออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพการวางแผนจัดการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ
การออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล หลักและวิธีการสร้างระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนด์/เซิร์ฟเวอร์ ข้อดีและอุปสรรคต่าง ๆ ของเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม 
1.1.6 สามารถคิดวิเคราะห์แผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
-สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา 
-อธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอน
- การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง กาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
- การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน 
- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
2.1.3.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
2.1.4.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
2.1.5.รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.1.6.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.1.7.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 2.1.8.สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
- จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
- ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
- การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
- การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง กาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
- การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน 
- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1.คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.1.2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.1.3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.1.4.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
-สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
-มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
-มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  แก้ไข
-การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
-พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 
-การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
4.1.1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  4.1.2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน  4.1.3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  4.1.4.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  4.1.5.สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  4.1.6.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
- มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  แก้ไข
- การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
- พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
- การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
5.1.1.มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.1.2.สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ การนำเสนออย่างเหมาะสม 
5.1.4.สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา
- ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข ได้
- มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
- ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 12031305 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.5 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการปฎิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.7,2.8,3.1,3.2,3.3,3.4,4.2,4.6,5.1,5.3,5.4 งานที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1-8 และ 10-16 20%
3 1.1,1.5,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.7,2.8 สอบกลางภาค 9 30%
4 1.1,1.5,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.7,2.8 สอบปลายภาค (ข้อเขียน) 17 20%
5 1.1,1.5,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.7,2.8,3.1,3.4,5.1,5.4 สอบปฎิบัติ 17 20%
วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์. (2546). ระบบฐานข้อมูล. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี : กรุงเทพฯ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2546). การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล. ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ.
สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ อาจอินทร์. (2521). ระบบฐานข้อมูล. ขอนแก่นการพิมพ์ : ขอนแก่น.
อัจฉรา ธารอุไรกุล และคนอื่น ๆ. (2541). ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. เนติกุลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ.
ชาญชัย ศุภอรรถกร.(2558). สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น PHP MySQL+AJAX jQuery ฉบับสมบูรณ์. ซิมพลิฟาย สนพ. : กรุงเทพฯ.
บัญชา ปะสีละเตสัง. (2558). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery. ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่าน Social Network ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับ
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้เรียน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
3.1 ปรับระยะเวลา ลำดับ ของหัวข้อในการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
3.2 ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม กับการเรียนการสอน
การรายงานผลการศึกษาในรายวิชา มีการทวนสอบดังนี้
4.1 หัวหน้าหลักสูตร แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ ในการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากข้อสอบ งานที่มอบหมาย และวิธีการให้คะแนน
4.2 หัวหน้าหลักสูตร สุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา เพื่อทาวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษา
5.1 ปรับปรุง มคอ.3 รายวิชาทุกภาคการเรียนตามข้อเสนอแนะและจากผลทวนสอบ
5.2 สลับปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย