ปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า

Electrical Maintenance Practice

1. มีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและซ่อมเครื่องไฟฟ้า 2. มีทักษะในการซ่อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร 3. มีทักษะในการเขียนรายงานบันทึกผลปฎิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา 4. เห็นความสมคัญในการปฎิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมเครื่อใช้ไฟฟ้า การซ่อมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร การเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานและแผนการบำรุงรักษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล