เขียนแบบไฟฟ้า

Electrical Drawings

1. มีทักษะพื้นฐานในงานเขียนแบบไฟฟ้า 2. มีทักษะงานเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า 3. มีทักษะการเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ 4. มีทักษะในการเขียนไดอะแกรมเส้นเดี่ยว 5. มีทักษะในการเขียนแบบระบบควบคุมมอเตอร์ 6. เห็นคุณค่าของการเขียนแบบไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานเขียนแบบไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า การเขียนแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ การเขียนไดอะแกรมเส้นเดี่ยว และการเขียนแบบระบบควบคุมมอเตอร์
ตอนบ่าย วันละ 1 ชม./วันทุกวันที่ไม่ติดภารกิจในการสอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ+ทดสอบ 8, 17 70%
2 4.2.1, 4.2.3, 4.5.3, รายงาน + ใบงาน ตลอดภาคการศึกษาที่มอบหมายงาน 25%
3 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.3 ทักษะพิสัย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น ตลอดภาคการศึกษา 5%
การเขียนแบบไฟฟ้า