การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต

Productivity Management

1. รู้การจัดการ การบริหารงานบุคลากรและองค์การ 2. เข้าใจการพัฒนากรรมวิธีการผลิต และเทคนิคต่างๆ 3. เข้าใจการวางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพตามหลักการของ ISO 9000 4. เข้าใจการบริหารงานตามหลักการของ ISO 9000 ที่เป็นปัจจุบัน 5. เห็นความสำคัญของการวางแผน การพัฒนางาน การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต และนำไปใช้งานในหน้าที่การงาน รวมทั้งประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับองค์การและการบริหาร การเพิ่มผลผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การพัฒนางานบุคลากรในงานการผลิต การพัฒนางาน การวางแผนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ที่เป็นปัจจุบัน
3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตอนบ่ายของทุกวัน ที่ไม่ติดภารกิจในการสอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล