โรงต้นกำลังไฟฟ้า

Electrical Power Plant

1. รู้แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า 2. เข้าใจหลักการทำงานของโรงจักรไฟฟ้า 3. คำนวณค่าของการผลิตพลังงานไฟฟ้า 4. รู้ปัญหาของมลภาวะจากโรงไฟฟ้า 5. เข้าใจเศรษฐศาสตร์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 6. เห็นความสำคัญของโรงต้นกำลังไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า การทำงานของโรงจักรไฟฟ้า ข้อดี – ข้อเสีย ของโรงจักรไฟฟ้า ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ค่าแฟกเตอร์เกี่ยวกับการจ่ายโหลด เศรษฐศาสตร์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ตอนบ่ายของทุกวัน ที่ไม่ติดภารกิจในการสอน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การทดสอบภาคทฤษฏี 9.1.1. สอบย่อยครั้งที่ 1 9.1.2. สอบกลางภาค 9.1.3. สอบย่อยครั้งที่ 2 9.1.4. สอบปลายภาค การทดสอบภาคทฤษฏี 9.1.1. สอบย่อยครั้งที่ 1 9.1.2. สอบกลางภาค 9.1.3. สอบย่อยครั้งที่ 2 9.1.4. สอบปลายภาค 8 9 17 18 10 % 30 % 10 % 30 %
2 การศึกษาค้นคว้าและทำงานมอบหมาย/แบบฝึกหัด การศึกษาค้นคว้าและทำงานมอบหมาย/แบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 5 %
3 เวลาเรียน/จิตพิสัย/กิจกรรม เวลาเรียน/จิตพิสัย/กิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 5 %
 เอกสารประกอบการสอนโรงต้นกำลังไฟฟ้า : นายประเสริฐ ศรีพนม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
 โรงต้นกำลังไฟฟ้า : วัฒนา ถาวร, สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.