การเขียนเชิงสร้างสรรค์

Creative Writing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสำรวจ  ค้นคว้า  รูปแบบงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆฝึกการเขียนโดยใช้ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เน้นสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฝึกการใช้ความคิดและจินตนาการ รวมถึงกลยุทธ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสำรวจ  ค้นคว้า  รูปแบบงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ  ฝึกการเขียนโดยใช้ความคิดและจินตนาการ ตลอดจนกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เน้นสร้างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
            1.2.1      ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
          1.2.2      กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1     การเข้าเรียนตรงเวลา
            1.3.2      การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
            1.3.3      การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
       2.1.1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏี และหลักการปฏิบัติในงานอาชีพได้
       2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
            2.2.1     ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
            2.2.2      ให้นักศึกษาใช้ความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์งานเขียนในหัวข้อที่สนใจ
            2.2.3      ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากกรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
2.3.1     การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
            2.3.2      การวิเคราะห์กรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
            2.3.3      ผลงานจากการค้นคว้าของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการผลิตงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
            3.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านความคิด และใช้อย่างเป็นระบบ
            3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดแสดงอย่างเป็นระบบ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1     ให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3.2.3     ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนเชิงสร้างสรรค์จากความคิดและจินตนาการ
            3.2.2      ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่กัน
3.3.1     การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
            3.3.2      การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
            3.3.3      การฝึกปฏิบัติ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล