การวิจัยทางธุรกิจและสถิติ

Business Research and Statistics

1.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ
1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอโครงการ การ กําหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสถิติสําหรับการวิจัย
1.4 เพื่อให้นักศึกษาเลือกใช้สถิติสําหรับการทดสอบสมติฐาน
1.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทําวิจัยทางธุรกิจ
2.2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
ศึกษาที่มาและการเตรียมการวิจัยการดําเนินงานวิจัยการเขียนโครงการและรายงานการวิจัยซึ่งจะ นํามาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติสําหรับการวิจัยการเลือกใช้สถิติสําหรับการทดสอบ สมมติฐาน
4
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณของนักวิจัย มีวินัย ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมและมหาวิทยาลัย เคารพข้อกติกาการเรียนการสอน มีภาวการณ์เป็นผู้นํา และผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม
ใช้การสอนแบบบรรยาย โดยมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัย กําหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นการมีส่วนร่วมและการแสดง ความคิดเห็น
ประเมินผลจากเข้าห้องเรียนตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย สังเกตุจากพฤติกรรมในการทํางานเป็นกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรม
1) ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิจัยและสถิติการทําวิจัย
1) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย/การบริการวิชาการและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา และให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยจากชุมชน
2) ใช้การสอนแบบบรรยาย ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทําความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน มีการยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจ
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอบถามในประเด็นที่ไม่เข้าใจ
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค งานที่ได้รับมอบหมาย/การนําเสนอในชั้นเรียน ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย การค้นคว้า
1) สามารถคิดและวิเคราะห์จัดทํารายงานการวิจัย
2) สามารถใช้ความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
1) สอนโดยการบรรยายทฤษฎีและรูปแบบปัญหา ซึ่งเมื่อได้โจทย์วิจัย นักศึกษาจะต้องมีการทบทวน วรรณกรรม โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วนํามาสังเคราะห์
2) ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทําการนําเสนอปัญหาจากชุมชนในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาในชั้นเรียน ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ ถึงความเป็นไปได้ในการทําวิจัยภายใต้เงื่อนไขของเวลา ศักยภาพและทุนวิจัย
3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้นักศึกษาได้นําความรู้สถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล
1) ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย การนําเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ประเมินจากการสอบ โดดยออกข้อสอบที่นักศึกษาแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามกําหนด มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามยอมฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถปฎิบัติงานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน/กลุ่มได้ สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาทํางานได้กับผู้อื่นได้ มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย
การสอบกลางภาค และปลายภาค พฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักศึกษา สังเกตุพฤติกรรมการระดมสมอง สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
สามารถคํานวณค่าทางสถิติจากแบบฝึกหัดได้ สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้
ใช้PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทําความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้น เรียน นักศึกษาจะต้องมี โดยการสืบค้นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย บทความ จากแหล่งต่างๆ แล้วนํามา สังเคราะห์ การมอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอในรูปของการนําเสนอหน้าชั้นเรียน รายงานวิจัย โปสเตอร์และ สื่อวีดีทัศน์
ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากโปสเตอร์และสื่อวีดีทัศน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9,18 25% 25%
2 2,3,4 รายงาน และ การนําเสนอหน้าชั้นเรียน 3, 4, 6, 10-14, 17 40%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
1.สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .(2554). ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติ ทางการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2.สิน พันธุ์พินิจ .(2554). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
3.ยุทธ ไกยวรรณ์ , กุสุมา ผลาพรม .(2553). พื้นฐานการวิจัย พิมพ์ครั้งที่ที่ 5 กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริม
4.สุภางค์ จันทวานิช .(2554). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ที่ 19 กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์
5.กัลยา วานิชย์บัญชา. หลักสถิติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540 .

ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. สถิติพื้นฐาน. ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ , 2541.

7. พันทิพา สุนทราชุน. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : หจก.กิ่งจันทร์การพิมพ์ , 2529 .
8. มัลลิกา บุนนาคและคณะ. สถิติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2532 .
9. สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดสถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ(ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2542
http://www.arit.dusit.ac.th/
เว็บไซต์สํานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัย
-
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ ได้แนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาโดย
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน
2.1 ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
2.2 ผลการเรียนนักศึกษา
3.1 นําสรุปประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระบบออนไลน์มาเพื่อปรับปรุงการสอนในภาคเรียนถัดไป
3.2 นําผลการเรียนนักศึกษามาปรับปรุงการสอน
4.1 ให้กรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด
4.2 ในระหว่างการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อได้จากการสอบถามนักศึกษา
นําผลการประเมิน ประกอบการพิจารณาข้อบกพร่องของวิธีการสอน วิธีการประเมิน และ เนื้อหารายวิชา