ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฏีการวิจัย ประเภทการวิจัย ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัยที่ถูกต้อง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
๑)  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
๒)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
๓)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
๔) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕)  มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงาม
๑) ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม โดยใช้ทักษะทางภาษา
๒) อภิปรายกลุ่ม
๓) ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
๔) กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
๕) จัดให้มีโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์
๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา
๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๓) ไม่มีการทุจริตในการสอบ
๔) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
๕) การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทำบุญสาขาศิลปศาสตร์
๑)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
๒)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชาที่ศึกษา
๓) [สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑) บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม การวิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ให้ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
๓) นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
๑) สอบย่อยระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบ
๒) ประเมินจากประสิทธิผลของการศึกษาค้นคว้า การรายงานการศึกษาค้นคว้า และงานที่มอบหมาย
๓) ทดสอบกลางภาค และปลายภาค
๔) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
๑) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
๒) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
๑) บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
๒) การมอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน และนำเสนอผลการศึกษา
๑) สอบย่อย โดยข้อสอบเน้นการใช้ทักษะทางภาษา
๒) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
๑) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
๒) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
๓) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
๔)สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
๑) มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
๒) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑) ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานกลุ่ม
                        ๒) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                        ๓) พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
๑) สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
๒) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม
๓) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเน้นการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
๒) นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
๑) การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการในการทำวิจัย การทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ สอบกลางภาค การทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ สอบปลายภาค แบบฝึกหัด 9,18 สอบ 30 แบบฝึกหัด 30 รายงานโคร่งร่างวิจัย 30 จิตพิสัย 10
กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ. (2542). วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.
เกียรติสุดา  ศรีสุข . (2545). ระเบียบวิธีวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดิลก บุญเรืองรอด. (2548). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก www.bansomdej.net/images/1200988898/Research%20Methodology.doc
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2540). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง.
สุภางค์ จันทวานิช. (2549).วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั=งท>ี 14) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
๒) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
๓) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
- ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
- กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (ข้อ ๔) กลุ่มอาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน แล้วนำเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายวิชา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาสรุปและวางแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อนำเสนอภาควิชา / คณะ