วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

Agricultural Machinery Engineering

เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมสำหรับ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือเพาะปลูก เครื่องมือที่ใช้กับสารเคมีเกษตร เครื่องมือเก็บเกี่ยวหญ้าและธัญพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยวเมล็ด เครื่องมือเก็บเกี่ยวผัก หัว และผลไม้ เครื่องมือลำเลียงวัสดุทางการเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตรและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมสำหรับ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือเพาะปลูก เครื่องมือที่ใช้กับสารเคมีเกษตร เครื่องมือเก็บเกี่ยวหญ้าและธัญพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยวเมล็ด เครื่องมือเก็บเกี่ยวผัก หัว และผลไม้ เครื่องมือลำเลียงวัสดุทางการเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมสำหรับ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือเพาะปลูก เครื่องมือที่ใช้กับสารเคมีเกษตร เครื่องมือเก็บเกี่ยวหญ้าและธัญพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยวเมล็ด เครื่องมือเก็บเกี่ยวผัก หัว และผลไม้ เครื่องมือลำเลียงวัสดุทางการเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
-   อาจารย์ประจำรายวิชา 
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของส่วนบุคคล   มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรต่อบุคคลองค์กรและสังคมมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1   บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลเกษตร   เช่น การวางแผนการใช้ และการบำรุงรักษา รวมทั้งการดัดแปลงแก้ไข ประยุกต์และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
1.2.2  กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำรายงานประกอบกับการฝึกปฏิบัติ
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมสำหรับ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือเพาะปลูก เครื่องมือที่ใช้กับสารเคมีเกษตร เครื่องมือเก็บเกี่ยวหญ้าและธัญพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยวเมล็ด เครื่องมือเก็บเกี่ยวผัก หัว และผลไม้ เครื่องมือลำเลียงวัสดุทางการเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
บรรยาย   การทำงานกลุ่ม   การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการทำรายงายด้วยการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมสำหรับ เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือเพาะปลูก เครื่องมือที่ใช้กับสารเคมีเกษตร เครื่องมือเก็บเกี่ยวหญ้าและธัญพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยวเมล็ด เครื่องมือเก็บเกี่ยวผัก หัว และผลไม้ เครื่องมือลำเลียงวัสดุทางการเกษตร และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  ในการนำใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลเกษตร
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น การใช้เครื่องจักรกลเกษตรและการบำรุงรักษา รวมทั้งการดัดแปลงแก้ไข ประยุกต์และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น Wed Board Blog การสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สาธิตและลงมือปฏิบัติจริง การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล  สรุปงานที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากงานที่ได้รับมอบหมายและสังเกตุพฤติกรรมที่แสดงออกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 31084303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 2.3.2 3.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบปฏิบัติ 8 17 30 % 40% 10%
2 2.3.2 3.3.2 3.3.3 4.3.2 5.3.1 5.3.2 การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.1.1. 1..1.2 1.3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  รศ.พันธุ์ พหลโยธิน  ศิริ  ลียวัฒนานุพงศ์  และ ณรงค์  อุ่นคง
- เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตร  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  รศ.พันธุ์ พหลโยธิน  ศิริ  ลียวัฒนานุพงศ์  และ ณรงค์  อุ่นคง
- Engineering  Principles  of Agricultural  Machines Third Edition  Ajit  K. Srivastava  Carroll E. Goering and Roger P. Rohrbach
-  Standards 1987 American Society of Agricultural Engineers
www.asabe.org (American Society of Agricultural and Biological Engineers)
http://www.tsae.asia/ (สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย)
 
 

วินิต   ชินสุวรรณ. 2530. เครื่องจักกลเกษตรและการจัดการเบื้องต้น. ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พันทิพา   อินทรวิชัย. 2544. เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม ภาค 2. ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน ปทุมธานี.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำ เป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ