ระบบสารสนเทศทางการตลาด

Marketing Information System

เพื่อให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับแนวคิด บทบาท และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจระบบสารสนเทศทางการตลาด การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษานำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการตลาด รวมถึงการเรียนรู้บทบาท และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศที่มีต่อการวางแผนทางด้านการตลาด วิธีการจัดระบบข้อมูลการตลาดและประเภทของข้อมูล  วิธีการสรรหาแหล่งข้อมูล  วิธีการรวบรวมข้อมูลและระบบการจัดเก็บ  วิธีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  การวิเคราะห์  ประเมิน และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ  และใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือรายกลุ่มนอกชั้นเรียน ตามความต้องการของนักศึกษา ดังนี้
1) จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลา 16.00-17.00 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โทร. 084-9093490
2) e-mail: Nayty_2521@hotmail.com หรือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Facebook) เฉพาะกลุ่มของระดับชั้นสาขาวิชาการตลาด ได้ทุกวัน
 
š1.1 มีความซื้อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
  1.2 มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
  1.3 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
˜1.4 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
š1.5 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
 
-อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง Role Mode
-การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case stud
-การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning
-การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based Learning
 
-การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง กาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
-การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
 
š2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งการบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
˜2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจทางการตลาด การเงิน การผลิต และการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
 2.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
š2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
 
-ศึกษาด้วยตนเอง Self-Directed Learning
-เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning
-การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  Learning
 
-รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ 
-ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง หรือสถานการณ์จริง 
-ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ 
-ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
 
š3.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและมีประสบการณ์เพื่อเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
˜3.2 สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
  3.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์ประยุกต์ใช้
š3.4 มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
 
-การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based Learning
-การเรียนรู้โดยใช้รายงาน Project Based Learning
-การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning
 
 
-ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
-การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่าง ๆ
-การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
 
š4.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
˜4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
š4.3 มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
  4.4 มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
 
-การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study
-การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based Learning
-การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning
-การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning
-การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based Learning
 
-พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 
-พฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา 
-การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
-พฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
 
˜5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ
  5.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜5.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ˜5.4 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา š5.5 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือและสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวคิดที่หลากหลาย
š5.6 ความสามารถนำเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงานและทราบถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยี
š5.7 ความสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและดำเนินงาน
 
-การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based Learning
-ศึกษาด้วยตนเอง self-Directed Learning
-การเรียนรู้โดยใช้รายงานProject Based Learning
 
-ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
-ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า การนำเสนอรายงาน 1) การทำรายงาน/งานที่มอบหมาย (งานเดียว / งานกลุ่ม เช่น สร้างเวบเพจ ร่วมกิจกรรม ฯลฯ) 2) การส่งงานตามกำหนดเวลา 3) การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-8, 10-17 1) 20% 2) 10% 3) 10%
2 - คะแนนเจตคติเ/ข้าร่วมกิจกรรม 1-8, 10-17 10%
3 - 1) การสอบกลางภาค 2) การสอบปลายภาค 9, 17 1.) 20% 2) 30%
-เอก  บุญเจือ.  ระบบสารสนเทศทางการตลาด.   พิมพ์ครั้งที่ 5.  เชียงใหม่ : ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
-กุลฉัตร  ฉัตรกุล  ณ  อยุธยา.  ระบบสารสนเทศทางการตลาด.  เชียงใหม่ :  ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ,  2550. 
-ดวงพร  เกี๋ยงคำ.  คู่มือ Office 2007 ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2552. 
-บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2549. 
-รศ.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. กลยุทธ์การตลาด  การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 2541.
-สุวิมล  แม้นจริง, ผศ., การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2546. 
-Kotler, Philip and Kelvin Keller.  Marketing  Management.  12th edition.  New Jersey : Pearson Education, 2006. 
-หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ 
-วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซด์ทางธุรกิจ    
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้
3.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
3.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
3.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
4.2 การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น