การวางแผนและควบคุมการผลิต

Production Planning and Control

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูลในระบบควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนบริหารความต้องการวัสดุ การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้า คงคลัง การกำหนดการผลิตการควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การบริหารและจัดการ ห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านรูปแบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนกาลังการผลิตและวัสดุ การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดลำดับงาน และการวางแผนโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทลักษณะของการวางแผนและการควบคุมการผลิต การไหลเวียนของข้อมูลในระบบควบคุมการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรเพื่อใช้ในการตัดสินใจ การวางแผนบริหารความต้องการวัสดุ การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การจัดตารางการผลิต การ
ควบคุมสินค้า  คงคลัง การกำหนดการผลิตการควบคุมการผลิตเชิงปริมาณ การบริหารและจัดการ    ห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิต
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
             ผลการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาเรียนสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะดังนี้
            ๑ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
            ๒ สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขปัญหาได้
            ๓ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
                                    ๑  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา
                                    ๒ อภิปรายกลุ่มและให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
                        ประเมินพฤติกรรมที่เข้าเรียนและแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
                        มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต          ต้นทุนที่ใช้ในการตัดสินใจ      สถิติวิเคราะห์ที่นำมาใช้ในการบริหารงาน      การออกแบบในกระบวนการผลิต การวางแผนการ
ผลิตรวม  การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   การควบคุมคุณภาพ        และการพยากรณ์การขายสินค้าในอนาคต
                         บรรยาย  อภิปราย  นำเสนอรายงาน   
                        - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                       พัฒนาแนวความคิดให้เป็นระบบ และมีแบบแผน มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นเหตุเป็นผล
                          - งานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 
                                              - งานที่มอบหมาย สอบกลางภาคและปลายภาค
                        - พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                        - มอบหมายรายงานเป็นกลุ่ม
                        - งานที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาคำนวนหาค่าการพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตหลักและผลิตรวม  การบริหารโครงการ
บรรยายพร้อมอธิบายบนกระดานไวท์บอร์ด
งานมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล