วิศวกรรมฐานราก

Foundation Engineering

เพื่อให้นักศึกษารู้และสามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจชั้นดิน คำนวณกำลังรับน้ำหนักของฐานราก สามารถออกแบบฐานรากเดี่ยว และฐานรากแพ สามารถออกแบบ ฐานรากเสาเข็ม ตอม่อสะพาน สามารถวิเคราะห์การทรุดตัวของชั้นดิน รู้ปัญหาเกี่ยวกับ แรงดันด้านข้างของดิน สามารถออกแบบโครงสร้างกำแพงกันดิน และเสาเข็มพืด รู้วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องต้น ปฏิบัติการออกแบบฐานราก และเข้าใจรายละเอียดของงานแบบฐานราก
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสามารถออกแบบฐานรากแผ่  ฐานรากเสาเข็ม และโครงสร้างรับแรงด้านข้างได้อย่างปลอดภัย
2.2 เพื่อให้นักศึกษาทราบการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมฐานราก และวิศวกรรมเทคนิคปฐพีเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมฐานรากได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม และเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจชั้นดิน กำลังรับน้ำหนักของฐานราก การออกแบบฐานรากเดี่ยว และฐานรากแพ การออกแบบฐานรากเสาเข็ม ตอม่อสะพาน การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันด้านข้างของดิน โครงสร้างกำแพงกันดิน และเสาเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องต้น ปฏิบัติการออกแบบฐานราก และการเขียนแบบรายละเอียดของงานฐานราก
- อาจารย์ประจำรายวิชาและนักศึกษากำหนดเวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
- นักศึกษาสอบถามได้ทั้งในห้องเรียนและนอกเวลาเรียนที่ห้องพักอาจารย์หรือสอบถามทางสื่อออนไลน์ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะ ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ตรวจสอบรายชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง
1.2.2 แจ้งกติกา ข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับวิธีวัดและประเมินผลชั่วโมงแรก
1.2.3 มอบเอกสารประกอบการสอน และแจ้งรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการสอน
1.2.4 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด รายงาน พร้อมกำหนดวันส่ง
1.2.5 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการออกแบบ
1.2.6 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร
1.2.7 แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจระหว่างผู้เรียน และผู้สอนโดยการซักถามเพื่อให้ประโยชน์ในการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย            
1.3.2 ประเมินผลการวิเคราะห์ และการนำเสนอของงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในนักศึกษาแต่ละท่าน และผลงานของกลุ่ม
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างวิธีการออกแบบ  
2.2.2 ยกตัวอย่างการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.2.3 มอบหมายให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากการตอบคำถาม และการค้นคว้าข้อมูลสำหรับกรณีศึกษา
2.3.3 ประเมินผลการนำเสนอรายงานและวิธีการที่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.1 มอบงานให้นักศึกษาค้นคว้า และเพื่ออภิปรายหาแนวทางการแก้ไข รวมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่พบในงานจริง
3.3.1 ประเมินผลงานของนักศึกษา
3.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในช่วงที่เรียนในการแก้ไขปัญหา
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล  
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการมีส่วนร่วม และองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์ของรายงานการศึกษาของกลุ่ม    
5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทำให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
5.2.1 ฝึกให้มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์ และข้อมูลทางสารสนเทศ ของงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
5.2.2 กำหนดให้นักศึกษานำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3 กำหนดให้นึกษาใช้เครื่องมือในการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมในช่วงรับฟังการบรรยายพร้อมกับนักศึกษาท่านอื่นๆ
5.3.1 ประเมินจากความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ
5.3.2 ประเมินจากเหตุผลและหลักการในการการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อในการวิเคราะห์และอภิปรายผลของกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.2 มีทักษะในปฎิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 ให้นักศึกษาวางแผน และทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2.2 ส่งงานตามแผนที่กำหนดไว้
6.3.1 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
6.3.2 ประเมินคุณภาพและความถูกต้องของรายงาน และโครงงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 33052304 วิศวกรรมฐานราก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3..3, 3.5, 5.5 สอบกลางภาค 9 30%
2 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3..3, 3.5, 5.5 สอบปลายภาค 18 30%
3 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.5 ทดสอบสมรถนะหลังบทเรียน รายงานกรณีศึกษา 1-18 30%
4 1.2, 4.4 การเข้าชั้นเรียน 1-18 10%
1. ชัย มุกตพันธ์ และ คาซูโต นากาซาวา (2546), “ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก”, สำนักพิมพ์ดวงกมล. พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุงเทพ  ISBN: 9789742431389.  
2. พัลลภ วิสุทธิ์เมธานุกูล (2558) “คู่มือวิศวกรรมฐานราก”  เอ็ดยูเคชั่น จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 1,กรุงเทพ  ISBN : 978-616-08-2198-3
3. ทวีชัย กาฬสินธุ์ (2558) “เอกสารคำสอนวิชาวิศวกรรมฐานราก”, วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, เชียงใหม่.
1. Braja M. Das (2010) Principle of foundation engineering, 7th edition, CL Engineering, Stamford, USA.
2. สุขสันต์ หอพิบูลสุข (2555) “วิศวกรรมฐานราก” ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพ  ISBN :  9786167060422
3. Murthy, V.N.S  (2002) Geotechnical Engineering: Principles and Practices of Soil Mechanics and Foundation Engineering, CRS Press , ISBN 9780824708733
4. Conduto, P.D.(2001) Foundation Design: Principles and Practices, Prentice-Hall, Icn, New Jersey, ISBN 0135897068
1. ฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยฯ E-book Access Engineering
2. ฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยฯ E-book ScienceDirect
3. ASCE ,http://www.ascelibrary.org/?gclid=COi31YGZzaUCFUQa6wodnBXViw.
4. Géotechnique , http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/geot.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ตามคำร้องขอจากนักศึกษา
1.3 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา ช่วงสอบกลางภาค เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังจากที่ได้รับคำแนะนำในแต่ละสมรถนะหลัก
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้                 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองให้สอดคล้องกับจำนวนและพื้นฐานของนักศึกษา พร้อมปรับปรุง ซึ่งวิธีที่ได้ดำเนินการคือ
3.1 ชี้แจงรายละเอียดที่นักศึกษาไม่เข้าใจ
3.2 สอบผลประเมินการเรียนรู้อีกครั้งเมื่อชี้แจงรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง ในกรณีที่นักศึกษาเข้าใจจะเข้าสู่หน่วยเรียนใหม่ แต่ในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าใจจะเริ่มข้อที่ 3.1 และ 3.2 อีกครั้ง                 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากผลงานของนักศึกษา
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 ให้อาจารย์ประจำวิชาเข้าร่วมสัมมนา และงานประชุมเชิงวิชาการในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อปรับปรุงให้ทันต่อวิทยาการที่ทันสมัย
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านทรัพยากรที่จำเป็น ให้อาจารย์ประจำวิชาทำวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน