ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

1. เข้าใจระเบียบวิธี รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัย
2. นำความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไปใช้ในการทำวิจัยได้
3. ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ
4. มีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2. ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based)
 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัย การออกแบบงานวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล วิธีการทางข้อมูล การวิเคราะห์ แปลความและนำเสนอข้อมูล การเขียนโครงร่างของงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรงและติดต่อสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการและความเหมาะสม
1. ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยคำนึงถึง สิทธิมนุษยชน ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ ชุมชน และสังคม
4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในด้านการดำรงตนและการปฏิบัติงาน
บรรยาย ตั้งคำถาม อภิปรายกลุ่ม
วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม
- พฤติกรรมการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
- ประเมินผลการอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์งานวิจัย
- ประเมินจากการอ้างอิงอย่างเหมาะสมและถูกต้องของรายงาน
- ประเมินร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธี รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัย
2. ประยุกต์ความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
4. มีทักษะในการวางแผนการวิจัย
บรรยายร่วมกับอภิปราย ตั้งคำถาม การทำงานกลุ่ม วิเคราะห์งานวิจัย การมอบหมายงาน
- ทดสอบย่อย
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
- การตอบคำถาม
- รายงาน
- การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
1. ตระหนักรู้ในศักยภาพของตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่นำไปสู่การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. สามารถสืบค้น ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
3. สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในการทำงาน
4. สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงความรู้และผลกระทบจากการตัดสินใจ
บรรยายร่วมกับอภิปราย ตั้งคำถาม การทำงานกลุ่ม วิเคราะห์งานวิจัย การมอบหมายงาน
- การตอบคำถาม
- รายงาน
- การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
1. มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกกลุ่มในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
3. สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ในสถานการณ์ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง องค์การและสังคมอย่างต่อเนื่อง
บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม ตั้งคำถาม มอบหมายงาน การนำเสนอผลงาน
- การตอบคำถาม
- รายงาน
- การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
1. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด เขียน ทำรายงานและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการิเคราะห์ แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
3. สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทำรายงาน เตรียมและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม มอบหมายงาน
- รายงาน
- การนำเสนองาน/นำเสนอผลการอภิปรายและผลการวิเคราะห์
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-3.3 5.1-5.2 4.1-4.2, 6.1-6.2 สอบกลางภาค ทดสอบย่อย สอบปลายภาค 9 15 17 25% 15% 25%
2 1.1-6.2 2.1 2.2-2.4 การมีส่วนร่วมอภิปราย/การตอบคำถาม การวิเคราะห์และการนำเสนอ การทำรายงาน/งานกลุ่มและผลงาน และการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 1.1–6.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10%
อรอนงค์ นิยมธรรม. (2557). ระเบียบวิธีวิจัย. ฉบับปรับปรุง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.
 
 
ชิดชนก เชิงเชาว์. (2539). วิธีวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3.สงขลา : สำนักวิทยบริการ
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณรงค์ ฉายานนท์. (2536). ระเบียบวิธีวิจัย. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เทียนฉาย กีระนันท์ และ จรัล จันทลักขณา. (2535). หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการวิจัย ใน สถิติ       วิจัยและการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มสธ.
เทียนฉาย กีระนันท์. (2535). หน่วยที่ 2 วิธีการดำเนินงานวิจัย. ใน สถิติ วิจัย และการประเมินผล
     การศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มสธ.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2536) . คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์.
     พิมพ์ครั้งที่ 5. กทม. : โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล
--------. (2540) . ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กทม. : โรงพิมพ์และทำ
     ปกเจริญผล
บุญเรียง ขจรศิลป์. (มปป.) การวางแผนวิจัยทางการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา.
--------. (มปป.) การวิจัยทางการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา.
ประวิต เอราวรรณ์. (2542). การวิจัยในชั้นเรียน. กทม. : สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการจำกัด
ภัทรา นิคมานนท์. (2539). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. กทม. : บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัด
รวีวรรณ ชินะตระกูล. (2542). การทำวิจัยทางการศึกษา. กทม. : บริษัททีพีพรินท์จำกัด
--------. (2538). การวิจัยทางการศึกษา. พิพม์ครั้งที่ 2. กทม. : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
เรืองอุไร ศรีนิลทา. (2535). ระเบียบวิธีวิจัย. กทม. : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม. เกษตรศาสตร์
วีรยา ภัทรอาชาชัย. (2539). หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กทม. : บริษัทอินเตอร์เทค        พริ้นติ้งจำกัด
ส่งศักดิ์ ทิตาราม. (2535). หน่วยที่ 3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ใน สถิติ วิจัยและ
      การประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มสธ.
สรชัย พิศาลบุตร. (2535). หน่วยที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและทดลอง. ใน สถิติวิจัย
     และการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มสธ.
--------. (2535). หน่วยที่ 5 การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล. ใน สถิติ วิจัยและ
     การประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มสธ.
--------. (2535). หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น. ใน สถิติ วิจัยและการประเมินผลการ
      ศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มสธ.
อุทุมพร จามรมาน. (2535). หน่วยที่ 8 สถิติที่ใช้เพื่อการวิจัยและการวัดผลการศึกษา. ใน สถิติ วิจัย
    และการประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-8 . พิมพ์ครั้งที่ 4. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มสธ.
Kerlinger, Fred N.; & Lee, Howard B. (2000). Foundations of Behavioral Research. 4th ed. USA: Wadsworth Thomson Learning.
Yamane, Taro. (1970). Statistics: an Introductory Analysis. New York: Harper&Row.
http://www.riclib.nrct.go.th/
http://www.library.tu.ac.th/
http://www.lib.swu.ac.th/
http://www.hs.chula.ac.th/
1.1 นักศึกษาประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา
1.2 นักศึกษาเป็นผู้สะท้อนคิด (Reflective Journal)
2.1 การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
2.2 ผลงานและการนำเสนอ
2.4 ผลการทดสอบ
3.1 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาโดยใช้ Evidence Based
3.2 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
3.3 พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน ผลงาน และผลการทดสอบ ร่วมกับให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองและประเมินตนเอง
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3-5 ปี
5.2 สัมมนาผู้คุณวุฒิจากภายนอกเพื่อหาแนวทางในการวางแผนปรับปรุงรายวิชา