ดิจิทัลเบื้องต้น

Introduction to Digital

1) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการการออกแบบวงจรดิจิตอลขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองและทดสอบทฤษฎีและหลักการตามที่ได้เรียนมา
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศึกษาระบบตัวเลขฐาน และการเปลี่ยนแปลงฐาน เลขรหัสต่างๆ การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นลอจิกเกจ การออกแบบวงจรลอจิกทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกจ ผังคาร์นอร์ ด้วยวงจรรวมทีทีแอล ซีมอสและการประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติทดลองการท างานของวงจรภายในอุปกรณ์ลอจิกเกจต่างๆ หลักการเชื่อมต่อกันระหว่างลอจิกเกจ
    3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์อาคาร 3  โทร  1151
    3.2  e-mail: wiraiwans@rmutl.ac.th

 
˜1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ˜1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ˜1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. กำหนดให้นักศึกษารู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงเวลาทั้งเวลามาเรียน และส่งงาน 2. กำหนดให้นักศึกษาได้การทำงานเป็นกลุ่ม 3. กำหนดให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ อยางตอเนื่อง
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ˜2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา š2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด ˜2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 2. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี 3. ใชการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร 4. กำหนดให้มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
  1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. การทำรายงานกลุ่มหรือเดี่ยว
  3. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
  4. ประเมินผลงานของนักศึกษา
˜3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ ˜3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และนำมาอภิปรายกลุ่ม 2.  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
1. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 2.  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
˜4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ˜4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม ˜4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
1. ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 2. กำหนดให้มีการทำงานกลุ่ม 3. ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 3. สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
˜5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ˜5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม š5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
1.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ 2. ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 3. มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอหนาชั้น
1. การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ
  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา 3. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (Ethics and Moral) 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ (Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งในส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
1 22124203 ดิจิทัลเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.5, 1.7 การเข้าชั้นเรียน การส่งตรงเวลา ทุกสัปดาห์ 5%
2 1.7, 4.1,4.4,4.5, 5.3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น ประเมินจากพฤติกรรมขณะทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 5%
3 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 การสอบกลางภาค 8 30%
4 1.7, 2.8, 3.1,3.4, 5.1, 5.4 งานที่ได้รับมอบหมาย ใบงานและสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 30%
5 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 การสอบปลายภาค 17 30%
- น.อ.ธวัชชัย เลื่อนฉวี, พ.ต.อนุรักษ์ เถื่อนศิริ. ดิจิตอลเทคนิค เล่ม1. กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ การสังเกตความสนใจของนักเรียน การซักถามในห้องเรียน ผลการตรวจแบบฝึกหัด การบ้านและรายงาน
มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น จากหนังสือที่แนะนำและเอกสารอ้างอิง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์และอื่นๆ
          ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
-         การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
-         มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
          ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4