การบัญชีเพื่อการจัดการ

Accounting for Management

เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความหมายการบัญชีเพื่อการจัดการ และสามารถจำแนกข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีเพื่อการจัดการกับการบัญชีการเงินได้
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการบริหาร
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆ สำหรับธุรกิจที่ประสบปัญหาในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสร้างกำไรแก่ธุรกิจ
เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ
ศึกษาความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใช้ประโยชน์ของงบการเงินความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อช่วยในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจดำเนินงาน
-  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
                  -  ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการ และการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม


 สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ทำกรณีศึกษา การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อช่วยในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
3) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี
- มีความรู้เบื้องต้นในการบริหารต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ งบประมาณ งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน และการตัดสินใจลงทุน

มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม


มีความรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ธุรกิจ  การวางแผนการผลิต การลงทุน


มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์


สามารถนำความรู้ทางบัญชีไปใช้กับกรณีศึกษา เพื่อให้รู้ถึงต้นทุน ปริมาณ กำไร

ตามเป้าหมาย
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ มุ่งให้ความสำคัญใช้วิธีการสอนแบบ peer to peer , แบบ Cooperative team และแบบ Lecture
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี และการปรับใช้
               2) ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  กรณีศึกษา หรือแบบฝึกหัด
1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
              - สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้ในการวิเคราะห์ และการทำรายงานกลุ่มได้ เช่น การหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ของธุรกิจ รายงานทางการเงินของกิจการได้ เป็นต้น            

สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน


สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับข้อมูลของกิจการ และนำเสนอได้
1) การสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุ่ม
               2) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา และแบบฝึกหัดปฏิบัติ
1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
               2) วัดผลจากการค้นคว้า การนำเสนอผลงาน
               3) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
                   - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
- สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน


สามารถออกแบบและจัดรูปแบบของการทำงานที่แปลกใหม่  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  รู้บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสม


มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง

                   - สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มด้วยตนเองได้
1)   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
2)   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตัวอย่างผลการดำเนินงานของธุรกิจ
3)   การนำเสนอรายงาน    
1) ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
               2) ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
- สามารถนำเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้าได้ และการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม   
 1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์และสื่อการสอน และทำรายงานโดยอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
                2) นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1) ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
               2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 11012301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 สอบกลางภาค ปลายภาค สอบย่อย 9, 18 60
2 1,2,3,4,5 สังเกตการทำงานกลุ่ม การประเมินสื่อและรูปเล่มรายงาน ตามแผนการสอน และตามกำหนดการส่งรูปเล่ม 30
3 1 การประเมินความตรงต่อเวลา การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย ทุกสัปดาห์ 10
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ปัญจพร  ศรีชนาพันธ์
รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
Online]. Available:http://www.fap.or.th (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมถ์)
Online]. Available:http://www.nukbunchee.com (นักบัญชีดอทคอม)
[Online]. Available:http://www.rd.go.th (กรมสรรพากร)
ประเมินออนไลน์ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ประเมินออนไลน์ตามระบบของมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด