ฝึกงานทางเซรามิก

Job Internship in Ceramics

               - เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการทำงานต่างๆ
               - เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริง
               - เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานอาชีพสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
               - เพื่อให้นักศึกษาฝึกการอยู่ในระเบียบวินัย และข้อบังคับของหน่วยงานที่ตนไปฝึกงาน
               - เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว นำไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้ได้ผลดีและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยได้เริ่มต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม และที่เห็นสมควรตามที่ศึกษามา
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพเซรามิกในสถานประกอบการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกงาน  การเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงาน การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและกระบวนการทำงาน การบันทึกผลการฝึกงาน การสรุปและการนำเสนอผลการฝึกงาน นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากสถานประกอบการ โดยได้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. และ ม.จ. ( S และ U )
(ใช้เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง นับเป็น 2หน่วยกิต)
0
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวิจัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ประเมินโดยสถานประกอบการ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.2 มารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ประเมินโดยสถานประกอบการ
3.1.1 มีมักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ประเมินโดยสถานประกอบการ
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ประเมินโดยสถานประกอบการ
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกงานในสถานประกอบการ
ประเมินโดยสถานประกอบการ
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 44020314 ฝึกงานทางเซรามิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1 การประเมินผลการฝึกงานมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประเมินผลการฝึกงานด้วยแบบประเมินผลการฝึกงานคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินสมุดบันทึกการฝึกงาน ด้วยแบบประเมินสมุดบันทึกฝึกงานและเอกสารรายงานการฝึกงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ตลอดภาคการศึกษา การประเมินผลการฝึกงานมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประเมินผลการฝึกงานด้วยแบบประเมินผลการฝึกงานคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินสมุดบันทึกการฝึกงาน ด้วยแบบประเมินสมุดบันทึกฝึกงานและเอกสารรายงานการฝ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี