ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

Bakery Product

ให้นักศึกษารู้ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ
1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพ
    2.เพื่อให้มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านคหกรรมศาสตร์
    3.เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
    4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่มีต่อวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่าง ๆ การบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  แนะนำเกี่ยวกับเวลาให้คำปรึกษาทางวิชาการในชั้นเรียน
 -    อาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
      (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีจิตสำนึก สาธารณะและตระหนักในคุณค่า ของคุณธรรม จริยธรรม

                             3.มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางด้านคุณธรรม จรรยาบรรณและการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น การใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพแต่ขายในราคาแพงและการใช้สารเสริมคุณภาพในผลิตภัณฑ์เกินปริมาณที่กำหนดซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
1.3.1   การเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายที่ให้ทำและตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงจากเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้อง
1.3.3   ประเมินผลงานที่มอบหมาย และงานนำเสนอ
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางภาคทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเข้ากับศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
2.1.3   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาที่ศึกษา
บรรยาย  อภิปราย การสาธิต การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายงานให้ค้นคว้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำมาสรุปนำเสนอและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ทดสอบภาคปฏิบัติให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติงาน โดยเน้นการวัดการทำงานเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วม และผลงานที่สำเร็จ
         3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
         3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานโดยนำความรู้ด้านวิชาการหรือวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหา อย่างมีระบบ
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.3.1  วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.2  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.2.3   จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มในการทำงานในภาคปฏิบัติ
4.3.1   ประเมินตนเอง และผู้ร่วมงาน
4.3.2  ประเมินจากกิจกรรมการนำเสนอและพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากการนำเสนอผลงาน    
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เกี่ยวกับงานทางด้านเบเกอรี่
5.2.2  การนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5.3.2   ประเมินผลการอภิปรายและวิธีการนำเสนอ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิคราะห์ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 24057210 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.4,2.1-2.8,3.1-3.3,4.1-4.2 4.3-4.6,5.1-5.2 6.1-6.4,7.1-7.3 ทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบย่อย สอบปลายภาคเรียน 5 9 12 17 10% 15% 5% 20%
2 การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งผลงานตามที่มอบหมาย 1-8,10-16 40%
3 การเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 10%
จิตธนา  แจ่มเมฆ,อรอนงค์ นัยวิกุล.เบเกอรี่เทคโนโลยีเบื้องต้น.กรุงเทพมหานครฯ.พิฆเนศการพิมพ์,
         2523.
ศรีสมร  คงพันธุ์.ตำรับ เค้ก ไอศกรีมและอาหารนานาชาติ.กรุงเทพมหานครฯ.สำนักพิมพ์แสงแดด,
         2528
ศรีสมร  คงพันธุ์.ตำรับ เค้ก ไอศกรีมและอาหารนานาชาติ.เล่ม 2.กรุงเทพมหานครฯ.สำนักพิมพ์
         แสงแดด,2528
ศรีสมร คงพันธุ์.ตำรับขนมอบ.กรุงเทพมหานครฯ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,2522
องุ่น  ดาราวิโรจน์.เบเกอรี่และอาหารนานาชาติ.กรุงเทพมหานครฯ.พันนีพับลิชชิ่งการพิมพ์,2528
-
เอกสารและข้อมูลแนะนำ เว็บไซด์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเบเกอรี่
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
2.2   การประเมินผลจากผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การสังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   การจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
3.2   เชิญบุคลากรภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการทำขนมอบเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ ร วิธีการให้คะแนน
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
5.2   เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเกี่ยวกับขนมอบ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน การสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ ๆ นอกเหนือที่ได้จากห้องเรียน