ปฏิบัติการซอฟต์แวร์

Software Laboratory

           เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติการโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาเนื้อหารายวิชาและกระบวนการฝึกปฏิบัติการซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์โปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยมีคุณธรรม และจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการลอกงานของผู้อื่น อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการยกย่องนักศึกษาที่ทำดี เสียสละ ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3  ปริมาณการกระทำทุจริตในการลอกงานของผู้อื่น
1.3.4  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ตามมาตรฐานความรู้ต่อไปนี้

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถปฏิบัติ และเข้าใจในระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สามารถออกแบบ เขียนโปรแกรม ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการในระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางด้านระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง สามารถบูรนาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย มอบหมายงานเทอมโปเจคและอภิปรายใบงาน การทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติตามใบงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำผลการทดลองจากการฝึกปฏิบัติมาสรุปและนำเสนอ
2.3.1   จากผลการทดสอบ ทดลองปฏิบัติใบงาน การเขียนผลการทดสอบ และสรุปผลการทดลอง
2.3.2   จากผลการสรุปข้อมูลที่นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำเทอมโปรเจค ใบงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน อภิปรายกลุ่ม
3.2.2   วิเคราะห์กรณีศึกษา ของเทคโนโลยีปฏิบัติการซอฟต์แวร์                                             
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมการปฏิบัติใบงาน
3.3.1   จากผลการการปฏิบัติใบงาน โดยใบงานที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ที่ศึกษา
3.3.2   วัดผลจากการประเมินปฏิบัติใบงานและเทอมโปรเจค
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2   มอบหมายงานปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4.2.3  การนำเสนอการปฏิบัติใบงานและเทอมโปรเจค
4.2.4  แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรื่องต่าง ๆ
4.3.1  สังเกตพฤติกรรมการทำงาน และความรับผิดชอบ
4.3.2  มนุษย์สัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
4.3.3  ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย    
5.1.1   ทักษะปฏิบัติการซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำใบงาน เทอมโปรเจค และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก  Website และสื่อการเรียน  E-learning ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทำใบงานและเทอมโปนเจคโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3  ท้าทายเชิงวิชาการต่อนักศึกษาในระหว่างการสอนโดยการตั้งคำถามที่มาจากปัญหาจริงในอุตสาหกรรม  หรือบทความวิชาการ  เพื่อให้นักศึกษาฝึกคิดหาวิธีแก้ปัญหา
5.3.1   ประเมินจากเทอมโปรเจคและใบงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.3, 3.1, 3.3, 4.1,5.1-5.2, 6.2,7.1,8.3 ปฏิบัติงานหาหัวข้อเทอมโปรเจค ปฏิบัติงานรายงานความก้าวหน้าเทอมโปรเจค ปฏิบัติการประเมินการนำเสนอเทอมโปรเจค ปฏิบัติงาน ใบงานที่ 1 - 4 1 4 6 - 7 9 - 16 10% 10% 20% 40%
2 2.1 – 2.3, 6.1-6.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม ปฏิบัติใบงานในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
            [1] อ.บัณฑิต จามรภูติ, คัมภีร์ Ubantu Linux Server เล่ม 1, กรกฎาคม 2552
          [2] Jeffey Orloff, How to Do Everyting Ubantu
          [3] Anndy Rathbone, Windows 10 for DUMMIES,  
          [4] จักรชัย โสอินทร์ และพงษ์ศธร จันทร์ยอย, Basic Android App development, นนทบุรี:ไอดีซีฯ, 2554.  
ใบงานเกี่ยวกับความเข้าใจในการปฏิบัติการโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
                -  เว็บไซต์สืบค้น หรือสารานุกรม ได้แก่ Google, Wikipedia
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการปฏิบัติใบงานและเทอมโปรเจค
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลงานของเทอมโปรเจค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
4.2   มีการตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบปฏิบัติใบงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ