ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

มีความรู้ ความเข้าใจ คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคมวัฒนธรรม และการทำงาน มีทักษะการฟัง และการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ในที่ทำงาน มีทักษะการพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ในการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสืบค้นข้อมูล และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทสังคมปัจจุบัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     - เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม และการทำงาน
Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, social, cultural and work situations
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.30 -18.00
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล