ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

Tourism Chinese

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนและบทสนทนา ฝึกทักษะ
ในด้านการฟังและพูดศัพท์ในภาษาสำนวนที่ใช้ในการบริการและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า ท่าขนส่งมวลชน เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้และสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในด้าน การท่องเที่ยว
ได้อย่างถูกต้อง ศึกษาและฝึกเขียนโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ทักษะด้านต่างๆให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสามารถสนทนาในประโยคที่ต้องการสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถวิเคราะห์ประโยคตามหลักไวยากรณ์ได้และเรียนรู้ วัฒนธรรม คติธรรม ค่านิยมธรรมเนียมตลอดจนเจตคติของชาติพันธุ์เจ้าของภาษา เพื่อสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
 
ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวนจีน ฝึกทักษะในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและเทศกาลของประเทศจีน
   
3.1 วันอังคาร พุธ พฤหัส เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
อาคารเรียนรวม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง ๑๔-๒๐๑
โทร 0-5434-2547 ต่อ ๑5๐
3.2 e-mail; kuwenwong@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
3.3  อ.ศิริขวัญ ปัญญาเรียน e-mail; rosegarden7305@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่
1.4 มีวินัยมีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  
เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
-อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน
-สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 
-พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
-พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
-ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
-เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย
-บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
-อภิปรายหลังการทำกิจกรรม
-การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
- การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี
-การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (Problem – based Learning)
 
-  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
-  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมทั้งหาแนวทางป้องกันแก้ไขทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.2 สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจ
3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติจริงตามสถานการณ์

3.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
 
-ร่วมกิจกรรม สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน
- ฝึกการเขียนรายงานอย่างเป็นขั้นตอนและหาแนวทางแก้ไขได้ (Solving Problem)
-  ปฏิภาณไหวพริบในการตอบข้อซักถามอาจารย์เมื่อมีสถานการณ์จำลองซึ่งเป็นข้อชี้วัดหนึ่งในการให้คะแนนปฏิบัติได้
- พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2  สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัย
 
-  จัดกิจกรรมกลุ่มหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
 
- นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการช่วยเหลือและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในงาน
-  ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้
 
 
5.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
 
-  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
-  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,1.3,1.4, การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 10%
2 2,3 การสอบกลางภาค 8 15%
3 1,2,3,4,5 ทดสอบย่อย กิจกรรม การนำเสนองาน/การรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 60%
4 2,3 การสอบปลายภาค 17 15 %
-เอกการประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง .
 
 
- ชวน เลาหวิรุฬห์กุล.เรียนภาษาจีนกลางให้ดีได้อย่างไร.กรุงเทพฯ:บิ๊กแอนด์สมอลล์กรุ๊ป,2545.
- เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.พจนานุกรม จีน-ไทย.กรุงเทพฯ:รวมสาส์น,2546.
- วรรณิดา ถึงแสง.ไวยากรณ์จีนเบื้องต้น.เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,2547.
- 商务印书馆辞书研究中心修订(2001)《新华词典》 (2001年修订版) , 北京:商务印书馆.
- 中国社会科学院语言研究所词典编辑室(2002)《现代汉语词典》 (汉英双语) , 北京:外语教学与研究出版社.
 
-กุลนันท์ แซ่หลี่,และ อัจฉรา.หนังสือคัดอักษรจีน ภาค 1 เล่ม 1.กรุงเทพฯ:เดียร์ เดียร์,2558.
-กุลนันท์ แซ่หลี่,และ อัจฉรา.หนังสือคัดอักษรจีน ภาค 1 เล่ม 2.กรุงเทพฯ:เดียร์ เดียร์,2558.
-กุลนันท์ แซ่หลี่,และ อัจฉรา.หนังสือคัดอักษรจีน ภาค 1 เล่ม 3.กรุงเทพฯ:เดียร์ เดียร์,2558.
-กุลนันท์ แซ่หลี่,และ อัจฉรา.หนังสือคัดอักษรจีน ภาค 2 เล่ม 1.กรุงเทพฯ:เดียร์ เดียร์,2558.
-กุลนันท์ แซ่หลี่,และ อัจฉรา.หนังสือคัดอักษรจีน ภาค 2 เล่ม 2.กรุงเทพฯ:เดียร์ เดียร์,2558.
 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนใน ข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการแกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ