การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Systems Analysis and Design

มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  เข้าใจหลักการ การวิเคราะห์ความต้องการของงานธุรกิจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ มีทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของงานธุรกิจ และสามารถออกแบบระบบงานสารสนเทศ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ซึ่งใช้ระเบียบวิธี (Methodology) วิธีการ (Method) และเครื่องมือ (Tool) ที่เป็นมาตรฐานและทันสมัย
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม การพัฒนาระบบ การทดสอบ การนำไปสู่การปฏิบัติจริง และเครื่องมือด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีสามารถทำงานเป็นทีม เข้าใจลำดับความสำคัญของงาน สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อองค์กรธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูลองค์กร การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เช่น การออกแบบการควบคุมระบบที่ถูกต้องตามหลักวิชา การประเมินราคาที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อภิปรายกลุ่ม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม การนำเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นด้านจริยธรรม ประเมินผลการวิเคราะห์และออกแบบกรณีศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ ประเมินความเป็นไปได้สำหรับแนวทางและทางเลือกในการแก้ปัญหา สามารถกำหนดความต้องการระบบสารสนเทศโดยนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์และออกแบบ สามารถเขียนเอกสารทางเทคนิคเพื่อแสดงผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บรรยาย ให้กรณีศึกษา กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือในการทำรายงานและการนำเสนอ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคนิคในการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการระบบของหน่วยงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ
บรรยาย ให้กรณีศึกษา กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และ การอภิปรายกลุ่ม
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรธุรกิจในการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่ต้องไปเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคลากรในงานธุรกิจ และนำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา จัดส่งรายงานทางเทคนิค
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค
สามารถสร้างแบบจำลองระบบ และแบบจำลองข้อมูลในการออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบอย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่ต้องไปเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคลากรในงานธุรกิจ และนำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา จัดส่งรายงานทางเทคนิค
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 ึ7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 12031306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5,1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4 ตรวจสอบผลงานจากกรณีศึกษาที่มอบหมายในแต่ละครั้ง 1-4 10%
2 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 1.5,1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4 ตรวจสอบผลงานจาก workshop ที่ 1,2 6-7 5%
3 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 สอบกลางภาค 7 30%
4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 นำเสนอผลงานด้วยวาจารายงานทางเทคนิค และแสดงต้นแบบซอฟต์แวร์ของระบบ - System Specification (E-RD, Use-Case, DFD, Class, Sequence ) - Prototype Software 15-16 20%
5 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 สอบปลายภาค 17 35%
- กิตติ  ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา  พานิชกุล, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) พิมพ์ครั้งที่ 7, เคทีพีบุค:กรุงเทพฯ, 2551.
- คนึงนุช สารอินจักร์,การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง , 2561.
 
John W. Satzinger, Robert B. Jackson, and Stephen D. Bued. Systems Analysis and Design in a Changing World, Thomson Learning, 2004 Alan Dennis, Barbara Haley Wixon. Systems Analysis and Design, John Wiley & Sons, Inc. 2003 Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman and Harry J. Rosenblott. Systems Analysis and Design Thomson Learning, 2001 K.E. Kendall and J.E. Kendall. Systems Analysis and Design (sixth edition), Prentice-Hall, 2005
-
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4