ระบบสารสนเทศในองค์กร

Information System in Organization

เข้าใจและอธิบายแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศได้ เข้าใจและยกตัวอย่างองค์กรที่ใช้ระบบสารสนเทศได้ เข้าใจทฤษฎีในการตัดสินใจ เข้าใจหลักการพัฒนาและการจัดการองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี โครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน และการตอบสนองต่อองค์กร ระบบข่าวสารและทฤษฏีในการตัดสินใจ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ แหล่งสารสนเทศ การเลือกใช้และแนวโน้มในอนาคตของระบบสารสนเทศ
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีสามารถทำงานเป็นทีม ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี โครงสร้างของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน และการตอบสนองต่อองค์กร สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อองค์กรธุรกิจ มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูลองค์กร การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ มาใช้ในองค์กรธุรกิจ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากองค์กรต่าง ๆ อภิปรายกลุ่ม
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา พฤติกรรมระหว่างการทำงานกลุ่ม การนำเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นด้านจริยธรรม ประเมินผลการวิเคราะห์และออกแบบกรณีศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ และสามารถกำหนดแนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาให้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการสถานการณ์ รวมถึงศึกษาถึงผลกระทบในการใช้ระบบสารสนเทศที่ขาดคุณธรรม และจริยธรรม
บรรยาย ให้กรณีศึกษา กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม โดยเลือกระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกรณีศึกษษ ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือในการทำรายงานและการนำเสนอ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา
มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ความสอดคล้องของระบบสารสนเทศแต่ละประเภท สามารถใช้เทคนิคในการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการระบบของหน่วยงาน เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจ
บรรยาย ให้กรณีศึกษา กำหนดให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และ การอภิปรายกลุ่ม
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนในองค์กรธุรกิจในการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
บรรยาย และยกตัวอย่างจากกรณีศึกษา
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
บรรยาย พร้อมมอบหมายให้ทำกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ปรับใช้กระบวนการคิดคำนวณให้เหมาะสมกับกรณี
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค
สามารถเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
บรรยาย พร้อมมอบหมายให้ทำกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางธุรกิจให้เหมาะสมกับกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
นำเสนอผลการทำงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 12032101 ระบบสารสนเทศในองค์กร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 รายงานกลุ่มครั้งที่ 1 นำเสนอผลงานด้วยวาจารายงานทางเทคนิค เรื่อง การนำระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ในองค์กรธุรกิจ 6 20%
2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 สอบกลางภาค 9 20%
3 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4 Workshop ในชั้นเรียน 2 ครั้ง 10,12 20%
4 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4 ทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 5 ครั้ง 1,2,3,13,15,16 10%
5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 สอบปลายภาค 16 30%
คนึงนุช สารอินจักร์, เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบสารสนเทศในองค์กร,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) , 2560.
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4