วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Electrical Circuits for Computer Engineering

1.1    ศึกษาวงจรอันดับ 1
1.2    ศึกษาวงจรอันดับ 2
1.3    ศึกษาวงจรข่ายแบบลูป โนด และเมช
1.4    ศึกษาการวิเคราะห์ฟังก์ชันของวงจรข่าย
1.5   เห็นความสำคัญของการคิดคำนวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนการสอนรายวิชาวงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงจรอันดับ 1, วงจรอันดับ 2, การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบลูป โนด และเมช สมการสภาวะของวงจรข่าย ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรข่ายตามทฤษฎีวงจรแบบต่างๆ, การวิเคราะห์ฟังก์ชันของวงจรข่าย 
     ศึกษาเกี่ยวกับวงจรอันดับ 1, วงจรอันดับ 2, การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบลูป โนด และเมช สมการสภาวะของวงจรข่าย ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรข่ายตามทฤษฎีวงจรแบบต่างๆ, การวิเคราะห์ฟังก์ชันของวงจรข่าย
 -     อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านป้ายประกาศของสาขาวิชา
 -     อาจารย์ประจำรายวิชา  จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟแวร์  และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในสร้างหรือใช้ซอฟแวร์ด้วยความรู้จากระเบียบวิธีเชิงเลข อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับการคำนวณแบบต่าง ๆ อภิปรายกลุ่มหรือรายบุคคล กำหนดให้นักศึกษาหาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา ประเมินผลการนำเสนอรายงานแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
                 นักศึกต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาวงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
                   (1)    อธิบายทฤษฎีและการนำมาใช้งานของวงจรอันดับหนึ่ง
                   (2)    อธิบายทฤษฎีและการนำมาใช้งานของวงจรอันดับสอง
                   (3)    อธิบายทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรข่ายแบบลูป โนด และเมช
                   (4)    อธิบายวิธีการวิเคราะห์ฟังก์ชันของวงจรข่ายและการนำมาแก้ปัญหาทางวงจรไฟฟ้า
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได้ โดยการทดสอบจากข้อสอบของวิชา วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร
 
     บรรยาย  อภิปราย สาธิตแต่ละทดสอบ กำหนดทำงานกลุ่มหรือรายบุคคล การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาตัวอย่าง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาโดยใช้ปัญหา  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อยท้ายบทเรียน แบ่งการสอบ ออกเป็นทีละหน่วย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
            พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เน้นให้นักศึกษาคิด      หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเองไม่ใช่ลักษณะท่องจำ
     มอบให้นักศึกษา ทำแบบทดสอบพิเศษ ที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ผลสอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ปัญหาโจทย์ วัดผลจากการประเมินผลสอบกลางภาคและปลายภาค สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
บรรยาย  อภิปราย สาธิต แต่ละทดสอบย่อย มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล การนำเสนอแบบฝึกหัด
ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
ทักษะการคิดคำนวณ พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ทักษะการคิดคำนวณ พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ เชิงตัวเลข พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคำนวณหรือโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่องจำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2,1.5,2.1, 2.2,2.4, 3.1-3.4 สอบหน่วยที่ 1 สอบหน่วยที่ 2 (สอบกลางภาค) สอบหน่วยที่ 3 สอบหน่วยที่ 4 (สอบปลายภาค) 5 9 13 17 20% 20% 20% 20%
2 1.2,1.5 2.1,4.4,4.6 5.2 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 2 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 3 ส่งรายงานแบบฝึกหัด หน่วยที่ 4 ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 1.2,1.5 4.4-4.6 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย ทรงผม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
 
ธีระยุทธ  บุนนาค . เอกสารประกอบการบรรยายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า1.        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพายัพ.เชียงใหม่: ม.ป.ท. นิรันดร์  คำประเสริฐ .คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 อนุกรมฟูเรียร์ และฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม.  กรุงเทพฯ  :  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,  2537. นิรันดร์  คำประเสริฐ.คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 ลาปลาสทรานสฟอร์มและการประยุกต์ใช้.  กรุงเทพฯ  :  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,  2537. นิรันดร์  คำประเสริฐ. คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 การวิเคราะห์เชิงซ้อน เล่ม 1.  กรุงเทพฯ  :  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ,  2537. พฤทธิ์  พุทธางกุล  และพิพัฒน์   พัดคุ้ม. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 . กรุงเทพฯ  :  โครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,  2521. พฤทธิ์  พุทธางกุล  และพิพัฒน์   พัดคุ้ม. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 . กรุงเทพฯ  :  โครงการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,  2521. ไพรัช  ธัชยพงษ์. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 . กรุงเทพฯ  :  อีเลคทรอนิคส์เวิลด์, 2525. วรางคณา  ร่องมะรุด.  การวิเคราะห์เวกเตอร์.  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง,  2538. Hsu,  Hwei  P.,  Vector  Analysis.   New York  :  Simon and Schuster, 1969. Joseph, A.E.  and  JE  SWANN.  Electric  Circuit. New York  :  McGraw-Hill, 1975. Kreyszig,  E.,  Advanced Engineering Mathematics.   New York  :  John  Wiley  and Sons, 1988  (sixth edition) Lathi,  B.P.,  Signals,  Systems  and  Communications.   New York  :  John  Wiley  and Sons,  1965. Michael,  D.C.,  Communication Systems.   New York  :  McGraw-Hill, 1975. Paliouras,  J.  D.,  Complex  Variables for Scientists and Engineers.   :  Macmillan Publishing Co., Inc., 1975. Simons,  S.,  Vector Analysis for mathematicians, Scientists and Engineers.   London  :  Pergamon  Press Ltd., 1970.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
      การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
       1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
      1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
      ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
       2.1   การสังเกตการณ์เรียนของนักศึกษา
       2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
       2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
      หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
       3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
       3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
       4.1   การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
      4.2    มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
      จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
       5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
       5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ