ข้อมูลอาจารย์

ศิรินภา ณ ศรีสุข

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

 • 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ