ข้อมูลอาจารย์

ณัฐวุฒิ อุ้ยเมฆากุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 ก.ย. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Law
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 15 พ.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Law
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ