ข้อมูลอาจารย์

หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 28 พ.ย. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 17 พ.ค. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ