ข้อมูลอาจารย์

อาริสา ลินิฐฎา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 ก.พ. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 5 มี.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ