ข้อมูลอาจารย์

ภาณุเดช จริยฐิตินันท์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 มี.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาจีน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 30 มิ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Zhejiang University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ