ข้อมูลอาจารย์

ชัยวัฒน์ สมศรี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 27 พ.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ