ข้อมูลอาจารย์

เมธปิยา คูหา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 มี.ค. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mathematics
  สาขา : คณิตศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ