ข้อมูลอาจารย์

ภรณ์ธิพัชร วิมุกตายน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 12 ก.พ. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประเทศ : ไทย

 • 9 มี.ค. 2544
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : การจัดการ-การจัดการทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ