ข้อมูลอาจารย์

พัชญ์สิตา เหลี่ยมทองคำ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 9 มี.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Science
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 31 ก.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ