ข้อมูลอาจารย์

พีรภพ โพธิ์พงษ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 ธ.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 31 พ.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมสำรวจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ