ข้อมูลอาจารย์

ทิชากร เนตรสุวรรณ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 21 พ.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 9 มี.ค. 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ