ข้อมูลอาจารย์

พิชาภพ พันธุ์แพ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2552
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การบริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประเทศ : ไทย

 • 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การบริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : Northern Illinois University
  ประเทศ : สหรัฐอเมริกา

 • 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Political science and civics
  สาขา : รัฐศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ