ข้อมูลอาจารย์

ประวิทย์ ทรงภิญโญทรัพย์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 มี.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sports
  สาขา : พลศึกษา
  สถานที่ศึกษา : สถาบันการพลศึกษา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ