ข้อมูลอาจารย์

ทวีศักดิ์ แสนสง่า

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 พ.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ออกแบบสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 6 ธ.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : คอมพิวเตอร์อาร์ต
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ